دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 1-290 (فصلنامه زمستان) 
بررسی قوانین مربوط به «پایش پنهانی مکان‌ها» در ایران

صفحه 255-276

مهدی عبدلی مرویلی؛ محمدجعفر ساعد؛ ناصر قاسمی