واکاوی حکمرانی امنیتی برای مقابله با ناآرامی‌ها در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار و عضو هیئت‌علمی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بحران، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

در خلال دهه‌های اخیر کشور با ناآرامی‌هایی مواجه شده است و نظام با تلاش‌های مستمر و چندجانبه، آن‌ها را مدیریت کرده است. متأسفانه این فعالیت‌ها در قالب حکمرانی امنیتی، مورد بی‌توجهی قرارگرفته و شناسایی و احصا نگردیده‌اند که این مطلب، مسئله این پژوهش است. هدف مقاله، شناسایی فعالیت‏های انجام‏شده در قالب حکمرانی امنیتی برای مقابله با ناآرامی‏ها در جمهوری اسلامی ایران است. نویسنده در این مقاله تلاش نموده است با بهره‌گیری از اسناد و منابع موجود، در کنار بررسی بیانات مقام معظم رهبری و انجام مصاحبه با 25 نفر از فرماندهان و مدیران مرتبط، مجموع فعالیت‌های انجام‌شده برای مقابله با ناآرامی‌ها در طول 40 سال گذشته را شناسایی و احصا نماید، از این‌ رو روش پژوهش، توصیفی، نوع پژوهش، کاربردی و روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و میدانی با ابزار مصاحبه (مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته) بوده است. نویسنده با روش تحلیل مضمون و نرم‌افزار مکس‌کیودا (MAXQDA) اطلاعات گردآوری‌شده را تجزیه‌وتحلیل نموده است.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد کم‌توجهی به ساختارها و سیاست‌های هماهنگ‌کننده درون و بین‌بخشی سازمان‌های انتظام‌بخش، سبب عدم ایجاد هم‌افزایی و کاهش بهره‌وری شده است. دیگر یافته این نوشتار آن است به جز برخی فعالیت‌های سازمانی مانند ایجاد کمیته، سپاه و بسیج در دوره 1357-1368، در سایر مقاطع، فعالیت‌های «رویکردی» بیشتر در راستای «دکترین مردمی‌سازی امنیت» بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Security Governance to Deal with Unrest in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Asgari 1
  • Hossein Hosseini 2
1 Corresponding author: Assistant Professor and Faculty Member, Higher National Defense University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Imam Hussein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

During the last decades, the country has faced unrest and the system has managed them with continuous and multilateral efforts. Unfortunately, these activities in the form of security governance have been neglected and have not been identified and counted, which is the subject of this study. The purpose of this article is to identify the activities carried out in the form of security governance to deal with unrest in the I.R. of Iran. In this article, the author has tried to identify and count the total activities carried out to deal with the unrest during the last 40 years, by using the available documents and resources, in addition to reviewing the statements of the Supreme Leader and conducting interviews with 25 related experts. Therefore, the research method was descriptive, the type of research was applied and the method of data collection was library and field with interview tools (in-depth and semi-structured interviews). The author has analyzed the collected information using the content analysis method and MAXQDA software The findings of this study show that a lack of attention to the structures and policies of coordination within and between the regulatory organizations, has led to a lack of synergy and reduced productivity. Another finding of this article is that except for some organizational activities such as the establishment of committees, the IRGC and the Basij in the period 1978-1989, in other periods, "approach" activities have been more in line with the "doctrine of democratization of security."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security Governance
  • Unrest
  • Islamic Republic of Iran

Smiley face

منابع
 فارسی
امام خامنه‌ای، سیدعلی. بیانات. قابل دسترسی در وبگاه Khamenei.ir
بازرگان هرندی، عباس. (1397). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: انتشارات دیدار.
جعفری ولدانی، اصغر. (1367). بررسی اختلافات مرزی ایران و عراق. تهران: دفتر مطالعات سیاسی‌ و بین‌المللی.
درویشی، فرهاد. (1385). جنگ ایران و عراق: پرسش‌ها و پاسخ‌ها. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
درویشیان، اشرف علی. (1378). سی و دو سال مقاومت در زندان‌های شاه: خاطرات صفرخان (صفر قهرمانیان). تهران: نشر چشمه.
.رضایی، مهدی. نخجوانی، نرگس. (زمستان 1399). «حکمرانی امنیت ملی در پرتو نظریه قضایی‌سازی سیاسی: بهینه‌سازی نقش قوه قضائیه در حکمرانی امنیت ملی». فصلنامه مطالعات راهبردی. سال بیست و سوم. شماره 90.
صدرانیا، حسن. (زمستان 1399). «ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه مطالعات راهبردی. سال بیست وسوم. شماره 90.
عسگری، محمود. (1399). تحلیل ناآرامی‌های مهم اجتماعی در چهار دهه اخیر و سناریوهای ناآرامی‌های احتمالی آینده و الگو مدیریت آن. رساله دکتری. دانشکده امنیت ملی. دانشگاه عالی دفاع ملی.
کلانتری، فتح‌الله. خزلی، اکبر. (تابستان 1399). «نقش مؤلفه‌های قدرت ملی در تحقق متعالی حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه آفاق امنیت. دوره 13. شماره 47.
گلشنی، علیرضا. شیرودی، مرتضی. رشیدی‌زاده، بهنام. (پاییز و زمستان 1397). «گونهشناسی جریانهای تروریستی دهۀ 1360 و پیامدهای آن  بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران». پژوهشهای سیاست اسلامی. سال ششم. شمارۀ چهاردهم.
یزدخواستی، بهجت. پناهی، محمدحسین. مهری، کریم. (بهار و تابستان 1393). «سیاست‌گذاری قومی مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری: تحلیل تماتیک». دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قدرت نرم. 4 (10).
انگلیسی
Azadi, P. (2019). "Governance and Development in Iran". Working Paper. No 8. Stanford Iran 2040 Project, Stanford University.
Bevir, Mark, Hall, Ian. (2013). “The Rise of Security Governance”. In
Mark Bevir, Oliver Daddow, Ian Hall. (edi). Interpreting Global Security. New York: Routledge.
Boyatzis, R. E. (1998). Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development. CA: Sage
Braun, Virginia. Clarke, Victoria. (2006). "Using Thematic Analysis in Psychology" Qualitative Research in Psychology. 3 (2).
Christensen, Tom. Lægreid, Per. (2019). “Organizing for Societal Security and Crisis Management: Governance Capacity and Legitimacy: Governance Capacity and Legitimacy”. In: Societal Security and Crisis Management. University of oslo.
Daase, Christopher. Friesendorf, Cornelius. (2010). “Security governance and the problem of unintended consequences”. In: Christopher Daase and Cornelius Friesendorf (Edi). Rethinking Security Governance. New York: Routledge.
Hameiri, Shahar. Jones, Lee. Sandor, Adam. (Oct 2018). “Security Governance and the Politics of State Transformation: Moving from Description to Explanation”. Journal of Global Security Studies. Vol 3. Issue 4.
Hufty, M. (2011). Investigating Policy Processes: The Governance Analytical Framework. In: U, Wesmann & H. Hurni. (eds). Research for Sustainable Development: Foundations, experiences, and perspectives. Geneva: Geographica Bernensia.
Jessop, Bob. (2003). “Governance and Metagovernance: On Reflexivity, Requisite Variety, and Requisite Irony”. In: Henric P. Bang (edi). Governance as social and Political Communication. Manchester: Manchester University Press.
Krahmann, Elke. (2003). “Conceptualizing Security Governance”. Cooperation & Conflict. Vol 38. No 1.
Liao, Danzi. (2012). "Security Governance: An Alternative Paradigm?”. International Journal of Social Science and Humanity. vol. 2. No. 1
      Potůček, Martin. (2006). Strategic Governance in Central and Eastern Europe: From Concepts to Reality. Annotation of A Paper Submitted to The 14th Nispacee Annual Conference. available at: https://www.nispa.org
      Sperling, James. (August 2010). “The Post-Westphalian State, National Security Cultures, and Global Security Governance”. EU-GRASP Working Papers. No 15.
Webber, Mark. Croft, Stuart. Howorth, Jolyon. Terriff, Terry. Krahmann, Elke. (2004). “The Governance of European Security”. Review of International Studies. 30.