اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد علی برزنونی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

mbarzanooni123ihu.ac.ir

سردبیر

سید یحیی صفوی همامی

جغرافیای انسانی استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

ysafaviihu.ac.ir

دبیر تخصصی

محمود عیوضلو

جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

m.eyvazlouihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

اصغر افتخاری

دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

eftekhariasggmail.com

حسین حسینی جیردهی

علوم سیاسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

hosein.hoseinigmail.com

سید جلال دهقانی فیروزآبادی

استادروابط بین الملل،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

jdehghani20yahoo.com

سیدمحمدکاظم سجادپور

استاد روابط بین الملل، دانشکده روابط بین الملل، تهران، ایران.

mksajjadpoorihu.ac.ir

اله مراد سیف

دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

aseifihu.ac.ir

فریبا شایگان

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

shayegan_fayahoo.com

حسین شریفی طرازکوهی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

hsharifityahoo.com

سید یحیی صفوی همامی

جغرافیای انسانی استاد دانشکاه جامع امام حسین علیه السلام(ع)،تهران،ایران

ysafaviihu.ac.ir

روح الله قادری کنگاوری

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

kangavarygmail.com

سید ابراهیم قلی زاده

جغرافیای انسانی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

drgholizadehyahoo.com

ابراهیم متقی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران،ایران

ebrahim.motaghigmail.com

منوچهر محمدی

استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران،ایران

mmohammadiihu.ac.ir