اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد علی برزنونی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

mbarzanooni123atihu.ac.ir

سردبیر

سید یحیی صفوی همامی

استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

ysafaviatihu.ac.ir

دبیر اجرایی

محمود عیوضلو

امنیت شهری، اشراف اطلاعاتی پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

m.eyvazlouatihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

اصغر افتخاری

امنیت پژوهی- جامعه شناسی سیاسی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

eftekhariasgatgmail.com

مهدی بزرگزاده

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

mbozorgzadehatihu.ac.ir

محمد علی برزنونی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

mabn1396atgmail.com

سعید توکلی

عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

stavakoliatihu.ac.ir

علی ثابت

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

asabetatihu.ac.ir

غلامرضا خواجه سروی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

khajehsarvyatyahoo.com

رضا سراج

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

rseragatihu.ac.ir

اله مراد سیف

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

aseifatihu.ac.ir

سیدمحمدکاظم سجادپور

دانشیار دانشکده روابط بین الملل

mksajjadpooratihu.ac.ir

سید یحیی صفوی همامی

استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

ysafaviatihu.ac.ir

حسین شریفی طرازکوهی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

hsharifitatyahoo.com

سید ابراهیم قلی زاده

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

drgholizadehatyahoo.com

ابراهیم متقی

استاد دانشگاه تهران

ebrahim.motaghiatgmail.com

محمدحسن محقق

عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

mhmohagheghatihu.ac.ir

منوچهر محمدی

دانشیار دانشگاه تهران

mmohammadiatihu.ac.ir