اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی کریم زاده

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

karimzadeali77gmail.com

سردبیر

دکتر سید یحیی صفوی همامی

جغرافیای انسانی استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

ysafaviihu.ac.ir

دبیر تخصصی

علی سالاریه

پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران

krsalariehihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر اصغر افتخاری

دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

eftekhariasggmail.com

دکتر حسین حسینی جیردهی

علوم سیاسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

hosein.hoseinigmail.com

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

استادروابط بین الملل،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

jdehghani20yahoo.com

دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور

استاد روابط بین الملل، دانشکده روابط بین الملل، تهران، ایران.

mksajjadpoorihu.ac.ir

دکتر اله مراد سیف

دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

aseifihu.ac.ir

دکتر فریبا شایگان

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

shayegan_fayahoo.com

دکتر حسین شریفی طرازکوهی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

hsharifityahoo.com

دکتر سید یحیی صفوی همامی

جغرافیای انسانی استاد دانشکاه جامع امام حسین علیه السلام(ع)،تهران،ایران

ysafaviihu.ac.ir

دکتر روح الله قادری کنگاوری

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

kangavarygmail.com

دکتر سید ابراهیم قلی زاده

جغرافیای انسانی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

drgholizadehyahoo.com

دکتر ابراهیم متقی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران،ایران

ebrahim.motaghigmail.com

دکتر منوچهر محمدی

استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران،ایران

mmohammadiihu.ac.ir