فرایند پذیرش مقالات

فرایند کلی داوری و پذیرش مقالات فصلنامه

 • مقالات ارسالی حداکثر تا 1 هفته بعد از ارسال،  مورد بررسی و ارزیابی اولیه قرار گرفته می شوند؛
 • در صورت تأیید در مرحله اول، مقالات به داوران جهت فرایند داوری ارسال می گردد، این مرحله حداکثر 2 ماه زمان می برد که بسته به موضوع مقاله ممکن است این زمان تغییر نماید.
 • در صورت پذیرش مقالات توسط داوران، اصلاحات پیشنهادی برای نویسندگان ارسال می گردد.

توجه: هرگونه تغییر در وضعیت مقاله متناسب با مراحل ذکر شده، توسط نویسنده در سامانه قابل پیگیری می باشد.

فرایند تفصیلی داوری و پذیرش مقالات فصلنامه:

 1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. لذا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید.
 2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا یک هفته به طول خواهد انجامید. ممکن است در این مرحله اصلاحات اولیه جهت ارتقاء کیفیت مقاله و قرار گرفتن در مسیر داوری به نویسنده اعلام گردد تا با اعمال آن و بررسی و تأیید، بتواند وارد مرحله بعد گردد.

پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

 • اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
 • اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله رد خواهد شد.
 • اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.
 • اگر نظر یک داور تأیید یا بازنگری جزئی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.
 • پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.
 • هر پنج روز ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از 20 روز، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود 4 ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.

نشریه آفاق امنیت یک فرآیند داوری «دوسوکور» دارد: به نویسندگان گفته نمی شود که چه کسی مقاله آنها را بررسی کرده است و داوران از نویسندگی مقاله بی اطلاع هستند. هویت داوران و نویسندگان در طول فرآیند داوری برای یکدیگر ناشناخته باقی می ماند.