اهداف و چشم انداز

مقوله امنیت مبحثی میان رشته ای و دارای تخصص و ابعاد مختلفی است؛ لذا در خصوص حدود و قلمرو موضوعی در این فصلنامه، صرفا پذیرای مقالات مرتبط با ابعاد امنیت ملی خواهیم بود که نیاز هست نویسنده محترم مقاله، قبل از ارسال به این امر دقت کافی داشته باشد. همچنین با توجه به تحولات جدید در سطح داخلی و خارجی، مقاله ارسالی بایست متناسب با آخرین تحولات به روزرسانی شده باشد.لذا در این راستا اهداف اصلی متصور می باشد:
- ارائه بنیان های علمی و نظری مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران
- توسعه علمی و ارائه جدیدترین دستاوردهای پژوهشی در خصوص آراء و نظریات امنیتی
- نقد نظریات رایج و متعارف در خصوص مسائل امنیتی و ارائه الگوی نظری بومی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل امنیتی
- واکاوی و تبیین مسائل ملی ، منطقه ای و بین المللی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی و مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران