این فصلنامه با محوریت موضوع تخصصی اطلاعات و امنیت در ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، و بر اساس مجوز شماره 10355/ مورخ 1388/6/11 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز رتبه علمی ـ پژوهشی است و  در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می­ شود و در راستای توسعه و تعمیق مفاهیم اطلاعاتی و امنیتی، از پژوهشگران این حوزه دعوت به همکاری می­نماید.
لطفا مقالات ارسالی خود را با نکات مندرج در راهنمای نویسندگان کنترل کرده و بر اساس الگوی مصوب ارسال نمایید.
شماره تماس دفتر فصلنامه: 02174188270
ساعت تماس: روزهای شنبه تا چهارشنبه8 تا 16
 هزینه داوری و چاپ : رایگان

حداقل زمان لازم به منظور ارزیابی اولیه حدود 2 هفته و داوری تخصصی مقاله حدود 2 ماه است. مدت زمان قید شده با لحاظ اعمال اصلاحات توسط نویسنده  حداکثر در سه روز می باشد.

شماره جاری: دوره 12، شماره 43، تابستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2537-1857
شاپا الکترونیکی
2645-5250

بانک ها و نمایه نامه ها