تعداد مقالات ارسال شده 1,161
تعداد مقالات رد شده 854
تعداد مقالات پذیرفته شده 251
درصد پذیرش 22

 اطلاعات نشریه


سال آغاز انتشار: 1389
اعتبار سابق نشریه:
علمی - پژوهشی
حوزه  تخصصی: اطلاعات و امنیت در ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
نوع مقالات قابل انتشار:
پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  دو تا چهار ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
ایمیل نشریه: hsj@ihu.ac.ir 
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان

Creative Commons License

 نکات مهم

  1. از نویسندگان محترم خواهشمند است قبل از ارسال مقاله جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  2. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط نویسده مسئول امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود
  3. فرم مشخصات نویسندگان
  4. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 45، زمستان 1398 

ابر واژگان