داوران

ردیف نام نام خانوادگی سمت
1  محمدرضا اسماعیلی دکتری تخصصی
2 اصغر  افتخاری  استاد جامعه شناسی سیاسی
3 حسن  امینی  استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع) 
4 بهادر  امینیان  دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
5 حمید  بالایی   
6 مجید  بهستانی   
7 محمود  پاکیزه  دکتری تخصصی
8 علی  ثابت  دکتری تخصصی،پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع) 
9 محمدصالح  حسین زاده   
10 شعبان  حق پرست   
11 جواد  خلیل زاده  دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع) 
12 محمد حسین  رجبی دوانی  دانشیاردانشگاه جامع امام حسین(ع)
13 حسین  روزبه  دکتری تخصصی،پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع) 
14 احمد  زارعان  استادیار مطالعات منطقه ای
15 نادر  ساعد   
16 اله مراد  سیف  دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
17 حسین  شریفی طرازکوهی استاد
18 سید یحیی صفوی همامی  استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع) 
19 حسین  عیسایی  استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع). 
20 رحمت اله  فلاح  دکتری تخصصی،پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع) 
21 بهزاد  قاسمی  استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
22 جلیل  محبی   
23 مهدی  محمدی  استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
24 مهدی  مقدسی  دکتری تخصصی،پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)
25 امیرحسین  مهدوی   
26 محمدرضا عرب بافرانی  استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
27 سید ابراهیم قلی زاده دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
28 محمدعلی برزنونی استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
29 حسین شریفی طراز کوهی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
30 ابراهیم متقی استاد روابط عمومی دانشگاه تهران
31 منوچهر محمدی دانشیار دانشگاه تهران
32 الله مراد سیف دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)