اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر یاسر خرمی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

smgihu.ac.ir

سردبیر

دکتر اله مراد سیف

استاداقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

aseifihu.ir

جانشین سردبیر

دکتر محمود عیوضلو

استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران

m.eyvazlouyahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر رضا ملاحسینی اردکانی

پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

rmakavirestangmail.com

کارشناس نشریه

امیرمهدی داداش‌زاده

کامپیوتر- نرم افزار کارشناس نشریات دانشگاه جامع امام حسین(ع)

journal2023chmail.ir
021-74188234

اعضای هیات تحریریه

دکتر اصغر افتخاری

دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

eftekhariasggmail.com

دکتر علی کریم زاده

استادیار، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

karimzadeali77gmail.com

دکتر حسین حسینی جیردهی

علوم سیاسی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

hosein.hoseinigmail.com

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

علوم سیاسی استاد روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

jdehghani20yahoo.com

دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور

استاد روابط بین الملل، دانشکده روابط بین الملل، تهران، ایران

mksajjadpoorihu.ac.ir

دکتر اله مراد سیف

اقتصاد استاد اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

aseifihu.ac.ir

دکتر فریبا شایگان

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

shayegan_fayahoo.com

دکتر سید یحیی صفوی همامی

جغرافیای انسانی استاد، دانشکاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

ysafaviihu.ac.ir

دکتر روح الله قادری کنگاوری

روابط بین الملل دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

kangavarygmail.com

دکترعباس علی پور

دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

aivan31gmail.com

دکتر ابراهیم متقی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ebrahim.motaghigmail.com

دکتر منوچهر محمدی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mmohammadiihu.ac.ir

دکتر موسی اعظمی

دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

dr.azami94gmail.com
0000-0003-0231-2879