دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، شهریور 1400 (فصلنامه تابستان) 
نبایدهای فقهی رسانه با تأکید بر امنیت و قاعده لاضرر

صفحه 37-71

محمدحسن گلی شیردار؛ صالح منتظری؛ حامد مایلی