دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، آذر 1400 (فصلنامه پاییز) 
ساختارسازی امریکا در عراق و پیامدهای آن بر امنیت ملی این کشور

صفحه 105-131

امیررضا جعفری هرندی؛ عباس کشاورز شکری؛ شهره پیرانی


دموکراسی‌سازی و چالش‌های دولت ـ ملت‌سازی در عراق بعد از سال 2003

صفحه 133-158

محمدرضا فراتی؛ افشین زرگر؛ میرابراهیم صدیق؛ سجاد طایفه


سیاست خارجی نوین امارات در منطقه غرب آسیا

صفحه 207-229

امین کاظمی دوبخشری؛ مهدی زیبائی؛ بهنام سرخیل