تأثیرپذیری افکار عمومی منطقه غرب آسیا از رسانه‌های جبهه مقاومت (مطالعه موردی: بحران سوریه 2011)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه امام حسین(علیه السلام)، تهران، ایران

چکیده

رسانه به‌عنوان ابزاری برای بحران‌سازی و بحران‌زدایی، روشن شدن افکار، ایجاد فضایی برای برخورد سالم و سازنده دیدگاه‌ها و اطلاع‌رسانی مناسب، از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و از نشانه‌های پویایی و تحرک جامعه در دنیای کنونی محسوب می‌شود. در دنیای کنونی رسانه‌ها بخش گسترده‌ای از ماهیت افکار عمومی را شکل می‌دهند و به گونه‌ای فزاینده، این روند رو به افزایش است. سؤال اصلی ما در این تحقیق ناظر به نقش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رسانه‌های جبهه مقاومت در مدیریت افکار عمومی بحران سوریه می‌باشد. روش مورد بهره در این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. روایی پرسش‌نامه از طریق روش صوری و اعتبار محتوا مورد تأیید قرار گرفت و پایایی گویه‌ها نیز از طریق آلفای کرونباخ (990/0) مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان خبره مرتبط با حوزه رسانه جریان مقاومت می‌باشند و نمونه مورد مطالعه که به‌صورت هدفمند انتخاب شده‌اند شامل 43 نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با حوزه رسانه کشور سوریه بوده که هم اطلاعات کافی در خصوص این تحقیق داشته‌اند و هم حاضر به همکاری بوده‌اند. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که نقش فرهنگی رسانه از جمله ذهنیت‌سازی، فرهنگ‌سازی، تاثیر گذاری اجتماعی از جمله امیدآفرینی، وحدت‌آفرینی و تاثیرگذاری سیاسی از جمله بحران‌زدایی و بصیرت‌افزایی در مدیریت افکار عمومی نقشی مؤثر و اثرگذار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of the West Asia region's public opinion on the media of the Resistance Front (Case Study of the Syrian Crisis 2011)

نویسنده [English]

  • Mohammad Saleh Hosseinzadeh
Assistant Professor, Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

   The media as a tool for Crisis building and de-crisis, enlightenment, creating a space for a healthy and constructive approach to views and appropriate information, is one of the most important factors of progress and a sign of dynamism and mobility of society in today's world. In today 's world, the media forms a large part of the nature of public opinion, and this trend is increasing. Our main question in this research is the cultural, social and political role of the media of the Resistance Front in managing the public opinion of the Syrian crisis. The method used in this research is descriptive and analytical. The validity of the questionnaire was confirmed through formal method and content validity and the validity of the items was checked and confirmed through Cronbach's alpha (0.990). The statistical population of this study includes managers and experts related to the field of resistance media and the study sample that was purposefully selected included 43 managers and experts related to the field of media in Syria who also had sufficient information about this research and They have also been willing to cooperate. The research findings indicate that the cultural impact of the media, including mentality, culture, social impact, including hope, unity and political impact, including crisis resolution and enlightenment, have an effective role in managing public opinion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Resistance Front
  • Public Opinion
  • Syria Crisis

Smiley face

منابع
فارسی
اسدی، علی. (1371). افکار عمومی و ارتباطات، تهران: سروش
احمدی، عباس، هادوی‌نیا، عباس، یوسفی‌خواه، سارا. (1390). ائتلاف‌های راهبردی و شبکه‌های ارتباطی: ظهور الگوی جدید در صنعت رسانه، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، پیاپی66
اسدیان، فاطمه. (1393). مدیریت افکار عمومی در حکومت علوی با تأکید بر نامه امیرالمومنین علی(ع) به مالک اشتر، فصلنامه ره‌آورد سیاسی، صص173-143
آشنا، حسام‌الدین. (1380). مخاطب‌شناسی رسانه، نشریه پژوهش و سنجش، شماره26، صص20-19
آﻗﺎﺑﺨﺸﯽ، ﻋﻠﯽ‌اﮐﺒﺮ و اﻓﺸﺎری‌راد، ﻣﯿﻨﻮ. (1379). ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺗﻬﺮان: ﭼﺎﭘﺎر
آقایی، سیدداود. (1387). نقد و بررسی نظریه‌های مطرح درباره نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران، فصلنامه پژوهش‌‌‌‌های ارتباطی، شماره56، صص27-7
ﺗﺮاﺑﯿﺎن، ﻣﺤﻤﻮد. (1382) اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺗﻬﺮان: ﻣﺠﻠﻪ ﮔﺰارش، ﺷﻤﺎره146
حسین زاده،محمدصالح.(1400) بررسی و تحلیل نقش فرهنگی رسانه های جبهه مقاومت در مدیریت افکارعمومی(مطالعه موردی:بحران سوریه)،فصلنامه مطالعات رسانه ای،شماره3،صص50-33
جعفری، علی‌اصغر.(1394). رسانه ملی و مدیریت بحران‌های فرهنگی- اجتماعی در جمهور اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره30، صص180-157
خجسته باقرزاده، حسن، احمدی، ظهیر. (1387). اصول اخلاق حرفه‌ای خبرنگاران و رسانه‌های ارتباط جمعی در مدیریت بحران، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره56، صص68-47
دادﮔﺮان، ﻣﺤﻤﺪ. (1382). اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ آن. ﺗﻬﺮان: ﻣﺮوارﯾﺪ
دادگران، محمد. (1385). مبانی ارتباطات جمعی، چاپ نهم، تهران: مروارید، ص106
دانایی، نسرین. (1391). رسانه‌شناسی، تهران: مبنای خرد
راش، مایکل. (1381). ئجامعه و سیاست: درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ دوم، تهران: سمت
ره پیک، سیامک. (1387). فرآیند تصمیم‌گیری در بحران و نقش رسانه، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 56، صص135-119
زارﻋﯿﺎن، داوود.(1386). ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺗﻬﺮان: ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان
ساروخانی، باقر.(1385). جامعه‌شناسی ارتباطات، چاپ هفدهم، تهران: اطلاعات، ص83
سروسر، سید آرمین، وب سایت دیدبان
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز. (1386). نظریه‌های ارتباطات، علیرضا دهقان، چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران، صص451-450
سعدی‌پور، اسماعیل. (1388). بررسی و مقایسه مدل‌های اثرات رسانه‌ها، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، پیاپی58
صلواتیان، سیاوش. (1389). رسانه‌ها و مدیریت بحران (پیش‌بینی‌، پیش‌گیری، آمادگی)، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)
کازنو، ژان. ( 1364 ). قدرت تلویزیون، ترجمه علی اسدی، تهران: امیرکبیر
ﻛﺎﻇﻤﻲ، ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ. (1366). ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان‌ﻫﺎی ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ، ﺗﻬﺮان: دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ و بین‌اﻟﻤﻠﻞ
کریمی، سعید. (1382). رسانه‌ها و راه‌های تقویت مشارکت مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی، چاپ اول، قم: بوستان کتاب، صص124-122
کریمی، کیانوش، غفاری قدیر، جلال (1398) مدل تأثیرگذاری بر افکار عمومی در فضای مجازی به کمک قابلیت‌‌های بازی‌وارسازی، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، شماره14، صص172-137
ﻻزارد، ژودﯾﺖ. (1388). اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﻣﺮﺗﻀﯽﮐﺘﺒﯽ، ﺗﻬﺮان: ﻧﯽ
لازار، ژودیت. (1360). افکار عمومی، مرتضی کتبی، تهران: نی
ﻣﻘﺘﺪاﯾﯽ، ﻟﯿﻼ و اﻣﯿﺮی اﺳﻔﺮﺟﺎﻧﯽ، زﻫﺮا (1396). ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑـﺮ اﺣـﺴﺎس اﻣﻨﯿـﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ. فصلنامه ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، صص88-63
معتمدنژاد، کاظم. (1385). وسایل ارتباط جمعی، چاپ پنجم، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، جلد اول
نعمتی انارکی، داود. (1396). روانشناسی اعتماد به رسانه، فصلنامه رسانه و فرهنگ، شماره1، صص179-147
قیب السادات، سیدرضا. (1387). تهدیدهای رسانه‌ای و مدیریت بحران، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 55، صص139-113
انگلیسی
Ginsberg, Morris. (1921). The Psychology of Society. London: Wwntworth Press.
Horton, Cooley Charles. (1910). Social Organization: A Study of the Larger Mind. New York: Charl Scribner's Sons.
Maisonneuve, Jean. (1985). La Psychologie social. Paris: P. U. F.