تأثیر تهدیدات سیاسی- امنیتی محور مقاومت بر آسیب‌پذیریرژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادعلوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری مطالعات امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

افزایش نظامی‌گری رژیم صهیونیستی و اقدامات امنیتی آن در طی چند دهه اخیر به‌منظور مقابله با تهدید ناشی از مجموعه امنیتی شکل‌گرفته تحت عنوان محور مقاومت، منجر به افزایش آسیب‌پذیری و شکاف‌های متعدد به‌دلیل عدم توجه به سایر ابعاد امنیت در این رژیم گردیده است. این پژوهش به‌دلیل توجه به تأثیر محور مقاومت بر آسیب‌پذیری رژیم صهیونیستی، دارای اهمیت کاربردی می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که تهدیدات محور مقاومت چه تأثیری بر آسیب‌پذیری‌های رژیم صهیونیستی دارد؟ نتایج و یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تهدیدات نظامی و سیاسی محور مقاومت منجر به تأثیر بر زیرساخت‌های حیاتی، افزایش ناامنی، ایجاد شکاف‌های سیاسی-اجتماعی، خدشه‌دار شدن بازدارندگی و تشدید بحران مشروعیت به‌عنوان مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌ها در رژیم صهیونیستی گردیده است. روش پژوهش کیفی و از نوع توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری داده‌ها اسنادی و میدانی می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها نیز الگوی مبتنی بر ترکیب دو نظریه مکتب کپنهاگ و شکاف اجتماعی دیگان کرایس به‌عنوان نظریه مبنای تحلیل مورداستفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Political-Security Threats of the Axis of Resistance on the Vulnerability of the Zionist Regime

نویسندگان [English]

  • Asghar Eftekhari 1
  • Mohammad Mehdi Soleimani 2
1 Professor of Political Science, Imam Sadegh (as) University, Tehran, Iran
2 Corresponding Author: PhD student in National Security Studies, Higher National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

   The increasing militarism of the Zionist regime and its security measures over the past few decades in order to counter the threat posed by the security complex formed under the name of the Axis of Resistance, has led to increased vulnerability and numerous gaps due to lack of attention to other aspects of security in this regime. This research is of practical importance due to the impact of the Axis of Resistance on the vulnerability of the Zionist regime. The present research seeks to answer the fundamental question of what effect do Axis of Resistance-based threats have on the vulnerabilities of the Zionist regime? This study shows that the military and political threats of the Axis of Resistance have led to the impact on critical infrastructure, increasing insecurity, creating socio-political gaps, damaging deterrence and intensifying the crisis of legitimacy as the most important vulnerabilities in the Zionist regime. The approach of researchers in this article is descriptive-analytical and documentary and field methods have been used to collect data. For data analysis, a model based on combination of the two theories of the Copenhagen school and the Deegan-Krause's theory of social gap has been used as the basis theory of the analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerability
  • Security
  • Threat
  • Zionist Regime
  • Axis of Resistance

Smiley face

منابع
فارسی
آدمی، علی و کشاورز مقدم، الهام (1394)، «جایگاه مجموعه امنیتی محور مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال چهارم، شماره 14.
افتخاری، اصغر (1399)، امنیت اجتماعی شده: رویکرد اسلامی، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
افتخاری، اصغر (1379)، «امنیت در حال گذار (تحول معنای امنیت در قرن بیست و یکم)»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 4 (10)، 28-43.
افتخاری، اصغر (1379)، جامعه‌شناسی رژیم صهیونیستی، تهران: مرکز پژوهش‌های علمی خاورمیانه.
النهامی، صالح (2011)، «هزینه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی در سایه انقلاب‌های عربی»، المرکز العربی الابحاث و دراسه السیاسات.
اقبال، اسماعیل (1387)، «پیامدهای جنگ غزه بر بازدارندگی رژیم صهیونیستی»، مطالعات فلسطین، شماره 11.
احمدوند، شجاع و رجبی قره قشلاقی، جعفر (1389)، «شکاف‌های اجتماعی و امنیت ملی در رژیم صهیونیستی»، نشریه روابط خارجی، شماره 7، 106-73.
اسلامی، محسن (1388)، سیاست خارجی رژیم صهیونیستی، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
بوزان، باری (1390)، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پرند، سعید و گیوری، تورج (1395)، چالش‌های و آسیب‌پذیری‌های امنیتی رژیم صهیونیستی (1990 تا 2010)، تهران: مرکز آموزش و پژوهش شهید سپهبد صیاد شیرازی.
پژوهشکده مطالعات راهبردی (1381)، گزارش پژوهشی مفهومی شناسی امنیت (شرحی بر تهدیدات امنیتی).
پژوهشکده تحقیقات راهبردی (1400)، «جنگ دوازده روزه غزه و آسیب‌های بازدارندگی رژیم صهیونیستی».
تاجیک، محمدرضا (1381)، مقدمه‌ای بر استراتژی‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: فرهنگ گفتمانی.
توسلی رکن‌آبادی، مجید و رضایی، نیما (1389)، «تأثیرات ساختار حزبی بر سیاست خارجی رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، دوره دوم، شماره 3، 169-141.
درخشه، جلال و صادق زاده، کسری (1391)، «آسیب‌شناسی ساختاری رژیم صهیونیستی با تأکید بر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی»، مطالعات فرهنگ-ارتباطات، دوره 13، شماره 20.
زهرالدین، صالح (1380)، «طرح رژیم صهیونیستی بزرگ با توجه به عوامل جمعیتی، نفت و آب»، مجله مطالعات منطقه‌ای، شماره 8، 280-288.
ساوه درودی، مصطفی و چشمه نور، مرتضی (1397)، «بحران‌های پیش روی رژیم اشغالگر قدس در 25 سال آینده»، مطالعات منطقه‌ای، شماره 70 و 71.
شاهین، ابراهیم (1388)، «رژیم صهیونیستی و بحران مشروعیت»، قابل‌دسترس در:
https://www.hawzah.net/fa/Magazine/view/3814/6746/80575.
عبداله خانی، علی (1392)، نظریه‌های امنیت، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
علیخانی، علی‌اکبر (1380)، «فلسطین، رژیم صهیونیستی و انتفاضه، نزاع بر سر هویت»، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، ج 7.
قاسمی، بهزاد (1400)، «ظرفیت سنجی شیعیان عراق و تأثیر آن بر محور مقاومت»، فصلنامه سیاست دفاعی، سال بیست و نهم، شماره 114، 9-40.
قاسمی، بهزاد (1396)، «ژئوپلیتیک محور مقاومت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران براساس گفتمان انقلاب اسلامی»، فصلنامه آفاق امنیت، شماره سی و هشتم، سال یازدهم.
قادری کنگاوری، روح اله (1399)، «دیپلماسی نهضتی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ نقشه راه و مسائل پیش رو»، فصلنامه آفاق امنیت، دوره سیزدهم، شماره چهل‌وهشت، 163-202.
قهرمان پور، رحمن (1389)، «تأثیر نظام انتخاباتی رژیم صهیونیستی بر تداوم چندپارگی سیاسی»، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای: رژیم صهیونیستی شناسی-آمریکا شناسی، سال یازدهم، شماره 4، 72-51.
گیدبون، آران (1387)، بیداری اسلامی و بحران هویت، ترجمه عبدالعزیز سلیمی، تهران: اطلاعات.
مرادیان، محسن (1399)، مبانی نظری امنیت، تهران: انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی.
معین، محمد (1375)، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر.
نصری، قدیر (1390)، «تأملی نظری در یافته‌ها و دشواری‌های باری بوزان در بررسی امنیت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره 4، 134-105.
هدایتی شهیدانی، مهدی و بابایی، محمدرضا (1399)، محور مقاومت: شرحی بر ویژگی‌ها و وجوه مختلف، تهران: اندیشه‌سازان نور.
انگلیسی
Arian, Asher and Shamir, Michael (eds.) (2011), The Election in Israel 2009, Newjersey: Rutgers.
Axis Rising: Iran’s Evolving Regional Strategy and Non-State Partnership in the Middle East (2018), CSIS, available at: https://www.csis.org/analysis/axis-rising-irans-evolving-regional-strategy-and-non-state-partnerships-middle-east/.
Background: Facts and figures about 2006 Israel-Hezbollah war (2007), OCHA Services, available at: https:// reliefweb.int/report/lebanon/background-facts-and-figures-about-2006-israel-hezbollah-war/.
Deegan-Krause, Kevin (2007), “New Dimensions of Political Cleavage”, in: Russell j.Dalton and Hans-Dieter Kingeman (eds.), The Oxford Handbook of Political Behavior, Oxford: Oxford University Press.
Dowty, Alan (1999), “Israeli Foreign Policy and the Jewish Question”, Middle East Review of International Affairs, vol3, No.1.
ECHO (1999), The Geography of Disasters; Geography in Humanitarian Assistance, Euripean Community Humanitarian Office, available at:
      https://members.lycos.fr/dloquercio/know-how/Ressources/geography/Geography.pdf
Handel, Michael (1981), Weak States in the International System, London Croom Helm, 77-94.
ISDR: United Nations International Strategy for Disaster Reduction (2004), Living with risk: A global review of disaster reduction initiatives, available at: https://www.unosdr.org/eng/about_isdr/bd-lwr-2004-eng.htm/.
Jones, Seth G.(2018), “The Escalating Conflict with Hezbollah in Syria”, Center fot Strategic and International Studies: CSIS, available at: https://www.csis.org/ananlysis/escalating-conflict-hezbollah-syria/.
Mahler, Gregory S. (2004), Politics and Governement inIsrael: The Maturation of a Modern State, Oxford: Rowman and Little Field Publishers.
Silbersteine, Lauranccej (1999), “The Post Zionism Debates, Knowledge and Power in Israel Culture”, New York: Routledge.
Walt, Stephen M. (2021), “It’s Time to End the Special Relationship with Israel”, Foreign Policy, available at: https://foreignplicy.com/2021/05/27/its-time-to-end-the-special-relationship-with-israel/
وبگاه‌ها
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israel-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution/.
https://farsnews.ir/news/14000306000378/.
https://farsnews.ir/news/14000306000417/.
https://www.haaretz.com/israel-news/premium-gaza-death-toll-reportedly-climbs-to-67-including-17-minors-1.9803871/.
https://www.haaretz.com/israel-news/israel-struck-near-latakia-overnight-syria-tv-missiles-1.9774342/.
https://www.timesofisrael.com/big-blast-at-rochet-factory-jolts-central-israel-in-controlled-test/.
https://www.jpost.com/israel-news/fire-breaks-out-after-pipe-malfunction-at-haifa-petrochemical-plants-666859/.
https://www.irishtimes.com/news/world.middle-east/israel-closes-ben-gurion-airpot-after-barrage-of-rackets-from-gaza-1.4561970/.
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/1-israeli-killed-2-injured-in-west-bank-explosion/1562947/.
https://www.timesofisrael.com/cyber-attacks-again-hit-israels-water-system-shutting-agricultural-pumps/.
https://news.gullup.com/poll/550393/key-trends-views-israel-palestinians.aspx/.
https://news.gallup.com/poll/350393/.
https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD/.
https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS/.