تبیین الگوی ارتباطات انسانی اثربخش به‌منظور ارتقای امنیت ملی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 نویسنده مسئول: استادیارگروه مدیریت دولتی و رسانه، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

امنیت همواره یکی از اساسی‌ترین نیازها و دغدغه‌های افراد بشر، از دیرباز تاکنون می‌باشد که در قرآن نیز به مفاهیم ارتباطات و امنیت به‌طور گسترده‌ای تأکید گردیده است. این پژوهش با هدف تبیین الگوی ارتباطات انسانی اثربخش به‌منظور ارتقای امنیت ملی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی صورت پذیرفته است. جهت پاسخ به سؤال اصلی پژوهش از روش تحلیل مضمون استفاده گردید. حوزه پژوهش کلیه آیات قرآن می‌باشد. در این پژوهش تلاش شد مضامین مرتبط با ارتباطات انسانی اثربخش به‌منظور ارتقای امنیت ملی از آیات استخراج گردد که پس از خوشه‌بندی، تلفیق و حذف کدهای مشترک؛ 216 مضمون کلیدی، 36 مضمون یک‌پارچه‌کننده و چهار مضمون کلان حاصل گردید. جهت تبیین روایی پژوهش از رویکرد لینکولن و گوبا استفاده گردید که نشان از روایی قابل‌قبول نتایج حاصل می‌باشد. از روش هولستی جهت ارزیابی پایایی استفاده شد که بر این مبنا میزان پایایی محاسبه‌شده 892/0 و از مقدار استاندارد 7/0 بالاتر بود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد تحقق ارتباطات انسانی اثربخش بر امنیت ملی مستلزم شناسایی دقیق خصایص خصمانه معاندان و رعایت مؤلفه‌های مدارای ارتباطی می‌باشد. همچنین به‌کارگیری استراتژی‌های ارتباط‌گر در برابر معاندان و قاطعیت مبتنی بر احترام ارتباط‌گر می‌تواند نقش مهمی در اثربخشی ارتباطات انسانی بر امنیت ملی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the Model of Effective Human Communication In Order to Promote National Security Based on Quranic Teachings

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohsen Mousavi 1
  • Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 2
  • Ali Rashidour 3
1 Ph.D. Candidate in Specialized Management and Cultural Planning, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Media and Administrative Management Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Management and Planning of Cultural Affairs Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

    Security has always been one of the most basic needs and concerns of human beings for a long time, and the concepts of communication and security have been widely emphasized in the Qur'an.This study aims to explain the pattern of effective human communication in order to promote national security based on Quranic teachings. To answer the main question of the research, content analysis method was used. The field of research is all verses of the Qu’ran. In this research, an attempt was made to extract themes related to effective human communication in order to promote national security from the verses, which after clustering, merging and deleting common codes; 216 key themes, 36 integrating themes and four macro themes were obtained. Holstay’s method was used to evaluate the reliability, based on which the calculated reliability was 0.892 and higher than the standard value of 0.7. The results show that the realization of effective human communication on national security requires accurate identification of hostile characteristics of adversaries and observance of communication tolerance components. Also, the use of communication strategies against adversaries and determination based on communication can play an important role in the effectiveness of human communication on national security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Communication
  • Communication Tolerance
  • Hostile Traits
  • Determination
  • Communication Strategies

Smiley face

منابع
فارسی
قرآن کریم
اخوان کاظمی، بهرام.(1386). امنیت در نظام سیاسی اسلامی. تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان
افتخاری، اصغر. (1377) . امنیت ملی: رهیافت‌ها و آثار. فصلنامه مطالعات راهبردی. پیش شمارۀ 2 .صص 27-60.
افتخاری، اصغر.(1381). مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیتی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
افتخاری، اصغر.(1392). امنیت اجتماعی شده با رویکرد اسلامی. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بوزان، باری. (1378) . مردم، دولت‌ها و هراس. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
جوادی آملی، عبداله.(1388) .روابط بین الملل. قم: انتشارات اسراء.
حسینی، سیدتقی(1397). بررسی الگوی مفهومی امنیت در منابع دینی. پژوهش نامه نظم وامنیت انتظامی. سال 11.ش 2.ص83-102
حمزه‌پور، علی، (1391). مؤلفه‌های نظریه امنیت پایدار در اسلام. فصلنامه آفاق امنیت. سال پنجم / شماره 14 - بهار 1391. ص 128- 85
ربیعی، علی. (1383). مطالعات امنیت ملی. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
روحانی، محمود. (1376). المعجم الاحصایی لالفاظ القرآن الکریم. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
زارعی متین، ح. (1395). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته. تهران: انتشارات آگه.
سهرابی، حیدر.(1396) مؤلفه‌های امنیت پایدار از منظر قرآن کریم. پژوهش نامه نظم وامنیت انتظامی. سال 11.ش 1. ص1-26.
طباطبایی، محمدحسین.(1396). تفسیرالمیزان. قم: انتشارات نشر اسلامی.
قرائتی، م. (1396). ترجمه و تفسیر قرآن کریم. تهران: انتشارات مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن.
کریمی مله، علی (1383).تأملی معرفت شناسانه در مسئله امنیت ملی از نگاه امام خمینی (ره). فصلنامه مطالعات راهبردی، س 7 ،ش 4 ،زمستان.
- ماندل، رابرت. (1379) .چهرۀ متغیر امنیت ملی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ماندل، رابرت. (1387) .چهرۀ متغیر امنیت ملی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
محمدپور، ا. (1390). روش تحقیق کیفی، ضد روش 2. تهران: جامعه شناسان.
نصیری، ب. (1398). مهارت‌های ارتباطی. تهران: انتشارات پشتیبان.
نوبری ، علیرضا ( 1399) . مفهوم شناسی امنیت در قرآن. فصلنامه علمی امنیت ملی  .تابستان 1399 دوره 10 شماره 36 ص 243 -270
هاشمیان فرد، زاهد.(1387). اصول امنیت قرآن کریم در روابط بین ملت ها. ماهنامه نگرش راهبردی. شماره 91.
انگیلسی
Baltimore. Johns. (1962) , National security as an ambiguous symbol: A wolfers.jkl. Hopkinsuniversity press -P150
Course documents. (1989). National Defence College of Canada. Kingston.
Macmillan Publishers limited. (2010). Definition of “National Security”.
Mckinlay, R. D. Little, R. (1986). Global problems and world order, International Affaris: Cambridge UNIV Press. 62 (4). P. 649. ISSN 0020- 5850.
National Defence of India. (1996). A Moritime Strategy for India. New Dehli: National Defence College.
Shmidt, Brian C. (2002). On the History and Historiography of International Relations, Handbook of International Relations. London:sage.
Wolfers, Arnold. (1962). Discond and Collaboration. Baltimore: Johns Hopkins University Press.