دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، بهمن 1399 (فصلنامه زمستان) 
تاثیر ائتلاف راهبردی امارات و رژیم صهیونیستی بر امنیت خلیج فارس

صفحه 147-169

عبدالرضا عالیشاهی؛ یونس فروزان؛ حمید سلیمانی سوچلمائی