دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، آبان 1399 (فصلنامه پاییز) 
واکاوی مهم ترین عوامل مؤثر بر بحران ارزی سال 1397

صفحه 51-76

سید یحیی علوی رضوی؛ نجفعلی شهبازی؛ محمدحسین احدی