دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، پاییز 1399 
2. واکاوی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بحران ارزی سال 1397

صفحه 51-76

سید یحیی علوی؛ نجفعلی شهبازی؛ محمدحسین احدی