دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1399 (فصلنامه بهار)