دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، تابستان 1399 
2. ارزیابی نفوذ از طریق گروه ویژۀ اقدام مالی؛ رویکردی تطبیقی براساس سنت علوی

صفحه 33-52

سید علی دلبری؛ مرتضى پژوهنده؛ علی اکبر حبیبی مهر؛ سید حسین رسولی