دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، مرداد 1399 (فصلنامه تابستان) 
ارزیابی نفوذ از طریق گروه ویژۀ اقدام مالی؛ رویکردی تطبیقی براساس سنت علوی

صفحه 33-52

سید علی دلبری؛ مرتضى پژوهنده؛ علی اکبر حبیبی مهر؛ سید حسین رسولی