مسئولیت کیفری به کارگیری وسایل بدون‌سرنشین خودکار از دید حقوق بین الملل بشردوستانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیاردانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)،نوشهر،ایران

چکیده

توسعه و به­کارگیری سامانه‌های رباتیک و افزایش استقلال آنها زمینه به­کارگیری این تسلیحات را در مخاصمات مسلحانه فراهم کرده است. در این بین، وسایل بدون سرنشین خودکار، که بدون درنگ و بدون کنترل کاربر انسانی حمله به اهداف را انجام می­دهد، در مورد مسئولیت کیفری فرد و رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه نگرانی­های جدی به‌وجود آورده است. در همین راستا برخی از سازمان­های غیردولتی، خواستار ممنوعیت کامل توسعه، تولید و استفاده از تسلیحات خودکار هستند. این نوشته با تکیه بر مفهوم کنترل معنی­دار انسان و تأکید بر حضور انسان در تمام مراحل، از ایجاد تا به­کارگیری وسیله خودکار در زمان مخاصمه مسلحانه، سعی در حل چالش مسئولیت کیفری داشته است. بنابراین در صورت نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه، مسئولیت کیفری فردی و حتی مسئولیت مشترک تمام افراد مرتبط با آنها از قبیل برنامه­نویس، طراح، رزمندگان و فرماندهان مطرح می­شود. از این­رو به­کارگیری این نوع وسایل بدون کنترل و یا نظارت انسان ممنوع بوده و نمی­توان به­طورکامل نقش فرد را در به­کارگیری وسایل خودکار،  انکار کرد. درنهایت مفهوم کنترل معنی­دار انسان به برقراری پیوند فرد با این نوع وسایل منجر می­شود، که در صورت وقوع نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه مسئولیت کیفری فرد مرتبط با این نوع وسایل محرز خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Liability of Flying Automatic Unmanned Aerial Vehicles from the View of International Humanitarian Law

نویسنده [English]

  • Behzad Seifi
Assistant Professor, Imam Khomeini University of Marine Sciences, Nowshahr, Iran
چکیده [English]

The development and use of robotic systems and the enhancement of their independence have paved the way for their being used as weapons in armed conflicts. Meanwhile, the use of automatic UAVs, which are able to fight targets on time without human control, have raised serious concerns about individual criminal liability and compliance with international humanitarian law. In this respect, some NGOs have called for the entire banning of the development, production and use of such automatic weapons. Considering the concept of meaningful human control and emphasizing human presence in all stages, from manufacturing to the use of automatic devices for armed conflict, this study is aimed at solving the challenge of criminal responsibility. Therefore, in case of violation of the fundamentals of humanitarian law, individual criminal responsibility and even joint responsibility will be raised against the involved people such as the programmers, designers, combatants and commanders. Hence, the use of such devices without human control or supervision is prohibited, and the responsibilities of individuals in the use of automated devices cannot be denied at all. All in all, the issue of meaningful human control conveys that individuals must establish connection to this type of devices, and in case of violation of the fundamentals of humanitarian law, the criminal responsibility will be raised against people associated with this type of devices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal liability
  • automatic UAVs
  • humanitarian law
  • war
-  اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری یوگسلاوی سابق (1393)، از حقوق کیفری بین‌المللی، چ چهارم، ترجمه حسین ­آقائی جنت­مکان، تهران: انتشارات جنگل.   
-  اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری رواندا (1393)، از حقوق کیفری بین­المللی، چ چهارم، ترجمه حسین ­آقائی جنت­مکان، تهران: انتشارات جنگل.
-  اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری (1393)، از حقوق کیفری بین­المللی، چ چهارم، ترجمه حسین ­آقائی جنت­مکان، تهران: انتشارات جنگل.
-   اسلامی، رضا؛ انصاری، نرگس (1396)، به­کارگیری روبات­های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه، مجلهحقوقیبین­المللی، ش 56 .
-  راجرز پل، مالرب؛ آنتونی، پ. و. (1387)، قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه، چاپ دوم، ترجمه کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر.
-  رنجبریان، امیرحسین؛ بذار، وحید (1397)، رعایت حقوق بین­الملل بشردوستانه از سوی روبات نظامی خودفرمان و مسئولیت ناشی از اقدامات آنها، مجلهحقوقیبین­المللی، ش 59.
-  رضایی نژاد، ایرج (1396)، صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی در جنایات ارتکابی اعضای داعش (تحلیل انتقادیِ گزارش دادستان دیوان)، مطالعاتبین‌المللیپلیس، سال هفتم، ش31.
-  زمانی، سیدقاسم (1395)، واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بینالمللی دولت»: تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران، فصلنامهپژوهشحقوقعمومی، سال هجدهم، ش 51.
-  شریفی ­طرازکوهی، حسین؛ صیادنژاد، محمدحسین (1399)، اعمال اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه بر تسلیحات کاملا خودکار به­عنوان ابزار نوین جنگی، فصلنامۀمطالعاتحقوقعمومی، دورۀ 50 ، ش 2.
-  ممتاز، جمشید، رنجبریان، امیر حسین (1384)، حقوق بین‌الملل بشردوستانه (مخاصمات مسلحانه داخلی)، نشر میزان، تهران.
-  نورا، کارستن (1389)، معیارهای تفکیک بین مقامات مافوق نظامی و غیرنظامی در تصمیمات دیوان بین­المللی کیفری، ترجمه حسین آقایی جنت مکان، ویژه­نامهمجلهحقوقیبین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین­المللی ریاست جمهوری.
-  هنکرتر، ژان ماری و همکاران (1387)، حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی، ترجمه امور بین‌الملل قضایی جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، ویرایش کتایون حسین‌نژاد و پوریا عسکری، جلد اول، تهران: مجمع علمی فرهنگی مجد.
- Asaro, Peter, (Summer2012), “On banning autonomousweapon systems: human rights, automation, and the dehumanization of lethal decision-making”, International Review of the Red Cross, Volume 94 Number 886.
- Andersson, Cecilia, (2014), Killer Robots, Autonomous Weapons and Their Compliance with IHL, JURM02,  Graduate Thesis, Master of Laws program 30 higher education credits  Supervisor: Markus Gunneflo  Semester: VT.
- Advisory council on International affairs, Advisory committee on issues of public International law, (October2015), Autonomous weapon systems the need for meaningful human control, No. 97 AIV / No. 26 CAVV.
- Boothby, William H., (Sanremo,8th-10th September 2011), “Autonomous systems: precautions in attacks”, International Humanitarian Law and New Weapon Technologies, Editor Wolff Heintschel von Heinegg and Gian Luca Beruto.
- Breau, Susan, M. Aronsson, R. Joyce, (June2011), Discussion Paper 2: Drone Attacks, International Law, and the Recording of Civilian Casulties of Armed Conflict, Oxford Research Group.
- Boothby, William H., (2009), Weapons and the law of armed conflict. Oxford University Press, Oxford.
- Chengeta, Thompson, (2016), “Defining the emerging notion of ‘Meaningful Human Control’ in autonomous weapon systems (AWS)”, INTERNATIONAL LAW AND POLITICS, Vol. 49: 833.
- Heyns, Christof, (9Apr2013), Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, summary or arbitrary executions. A/HRC/23/47. at 113.
- comment, (2015), The Case for Regulating Fully Autonomous Weapons, the yale law journal124:1309.
- Heyns, Christof, (April2015), Comments to the Informal Meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapons: Convention on Conventional Weapons, See:
- <http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/ httpAssets).
- Grut, Chantal, (2013), “The Challenge of Autonomous Lethal Robotics to International Humanitarian Law”, Journal of Conflict & Security Law, Vol. 18 No.1.
- Gaeta, Paola, (August 2016), “Autonomous weapon systems and the alleged responsibility gap”, ICRC Autonomus Weapon Systems Expert Meeting 2016, International Committee of the Red Cross Geneva, Switzerland.
- Ghasemi, Ajda Hosseini, (Spring2014), Semi-Autonomous Weapon Systems in International Humanitarian Law, JAMM04 Master Thesis International Human Rights Law, Term.
- Hattan, Titus, (2015), “Lethal Autonomous Robots: Are They Legal under International Human Rights and Humanitarian Law?”, Nebraska Law Review, Volume 93, Issue 4: http://digitalcommons.unl.edu/nlr
- Hallevy, G., (2011), “Unmanned Vehicles: Subordination to Criminal Law under the Modern Concept of Criminal Liability”, 21 Journal of Law, Information and Science 200.
- Heinegg, Wolff Heintschel von, (Sanremo,8th-10th September 2011), “Concluding remarks”, International Humanitarian Law and New Weapon Technologies, Editor Wolff Heintschel von Heinegg and Gian Luca Beruto.
- Horowitz, Michael C., Scharre, Paul, (March2015), Meaningful Human Control in Weapon Systems: A Primer, Working Paper, Center for a New American Security.
- Human Rights Watch & International Human Rights Clinic, Human Rights Program at Harvard Law School, (November2012), Report on “Losing Humanity: The Case against Killer Robots. "http://www.hrw.org/sites/default/files/repor.
- Human Rights Watch, (April 2015), Mind the Gap: The Lack of Accountability for Killer Robots, https://www.hrw.org/reports/2015/04/09/mind-gap" t "_blank.
- International Committee of the Red Cross, (2006), A Guide to the Legal Review of NewWeapons, Means and Methods of Warfare: Measures to Implement Article 36 of Additional Protocol I of 1977, available at:
- http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0902.pdf, accessed on 30 April 2014.
- Legality of the threat or use of nuclear weapons, Advisory Opinion (1996) ICJ 226.
- Melzer, Nils, Etienne Kuster, (August2016), “International Humanitarian Law Comprehesive Introduction”, International Committee of the Red Cross 19, avenue de la Paix 1202 Geneva, Switzerland.
- MELZER, Nils, (3May2013), Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare, Directorate General for External Policies of the Union Policy Department, Editorial closing date: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studies.html.
- Norris, Andrew, (2013), “Legal Issues Relating to Unmanned Maritime Systems Monograph”, U.S. Naval War College, the Department of the Navy, or Department of Defense.
- Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, GA Res 56/83, UNGAOR, 56th Session, Annex, Agenda Item 162, UN Doc A/RES/56/83, 2001.
- Sparrow, Peter, (2007), “Killer Robots”, Journal of Applied of Philosophy, Vol. 24, No.1.
- Sparrow, Robert, Lucas, George, (Autumn2016), “WHEN ROBOTS RULE THE WAVES”, Naval War College Review, Vol. 69, No.4.
- Schmitt, Michael N., (2013), “Autonomous Weapon Systems and International Humanitarian Law: A Reply to the Critics”, Harvard National Security Journal Features, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2184826.
- -Sharkey, Noel, (2008), “Grounds for Discrimination: Autonomous Robot Weapons”, RUSI DEFENCE SYSTEMS, availablea http://rusi.org/downloads/assets/ 23sharkey.pdf, accessed on 2 April 2014.
- Toscano, Christopher, (2015), “Friend of Humans”: An Argument for Developing Autonomous Weapons Systems”, Laws Of War, Remote Targeting, Vol 8, No 1.
- Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare 2013.
- Verschuren, Sanne, (2012 – 2013), the development of unmaned wepans and the challenges for international law, Master Thesis Universiteit Gent Academiejaar.
- White, Stephen E, (2008), “Brave New World: Neurowarfare and the Limits of International Humanitarian La”’, Cornell International Law Journal, Cornell International Law Journal, Volume 41, Issue 1.
- 1977 Geneva Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949.