شهادت سپهبد قاسم سلیمانی بازتولید امنیت هستی‌شناختی انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، در 13 دی­ماه 1398 به دست ارتش تروریستی امریکا، یکی از مهم­ترین چالش­های امنیت ملی در دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران بود. ترور شهید سپهبد سلیمانی، عینی­ترین تقابل فیزیکی و هستی‌شناختی انقلاب اسلامی ایران با امریکا بعد از بحران گروگان­گیری به‌شمار می­رود و عمق تعارضات هستی‌شناسانه و ایدئولوژیک بین دو گفتمان مقاومت به رهبری انقلاب اسلامی ایران و گفتمان لیبرال دموکراسی به رهبری امریکا را به‌خوبی در سطح بین­المللی بازنمایی و بازتولید کرد. در این راستا، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است که شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به دست ارتش تروریستی امریکا چه تأثیری بر امنیت هستی­شناختی انقلاب اسلامی ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش بر این پاسخ استوار است که شهادت سپهبد سلیمانی باعث بازتولید امنیت هستی­شناختی انقلاب اسلامی و تقویت و قطعیت‌یافتن مؤلفه­های هستی‌بخش انقلاب اسلامی نظیر اسلام سیاسی، هویت سیاسی، امریکاستیزی و صهیونیسم­ستیزی (استکبارستیزی)، شهادت‌طلبی و مقاومت شد. پژوهش از حیث نوع، بنیادی و از حیث رویکرد، توصیفی ـ تحلیلی است. برای گردآوری داده­ها از شیوه اسنادی و برای تحلیل داده­­ها از چهارچوب مفهومی و نظری امنیت هستی­شناختی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


-  استوار، مجید (1391)، نمادهای شیعه در پیروزی انقلاب ایران، فصلنامه سیاست، شماره 24.
-  استیل، برنت‌جی (1392)، امنیت هستی‌شناختی در روابط بین‌الملل، ترجمه سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، فرزاد رستمی و محمدعلی قاسمی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
-  اسکات، جیمز سی (1396)، سلطه و هنر مقاومت: روایت‌های نهانی، تهران: نشر مرکز.
-  امام خمینی (ره)، سید روح‌الله (1379)، صحیفه نور، جلد 51، تهران: مؤسسه نشر آثار امام خمینی (ره).
-  بروجردی، مهرزاد (1384)، روشنفکران ایرانی و غرب، ترجمه جمشید شیرازی، تهران: نشر پژوهش فرزان روز.
-  بصیری، محمدعلی و دیگران (1395)، اسلام سیاسی و انقلاب اسلامی، فصلنامه سیاست، شماره 11.
-  تاجیک، محمدرضا (1383)، روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان، تهران: نشر فرهنگ گفتمان.
-  خسروی، علیرضا (1394)، امنیت و هویت، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
-  دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال و پیمان وهاب‌پور (1392)، امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی جمهوری ایران، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
-  رستمی، فرزاد (1394)، امنیت هستی‌شناختی و استمرار مناقشه ایران و غرب، فصلنامه سیاست خارجی، دوره چهارم؛ شماره 1.
-  زارعی، سعدالله (1398)، آشنایی با زندگی و اندیشه بزرگمرد سجاده و جهاد مکتب سلیمانی، مجله پاسدار اسلام، شماره 455 ـ 456.
-  زارعی، سعدالله (1398)، کنکاشی مقدماتی در مکتب سلیمانی، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 79.
-  سریع القلم، محمود (1379)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر مرکز تحقیقات استراتژیک.
-  غرسبیان، مرتضی (1399)، نگاهی به اهمّ مسائل سیاسی روز؛ دی­ماه 1398، مجله فقه و اصول؛ مبلغان، شماره 248.
-  قنبرلو، عبدالله (1391)، تهدیدات امنیتی خارجی و تکوین استقلال‌طلبی در سیاست خارجی ایران، مجله دانش سیاسی و بین‌الملل، سال اول؛ شماره 4.
-  قادری کنگاوری، روح­الله (1394)، نظریۀ مقاومت و نظریه­های غربی روابط بین­الملل، تهران: نشر مخاطب.
-  متقی، ابراهیم (1387)، بررسی الگو و فرایندهای تقابل‌گرایی ایران و امریکا، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
-  ملکوتی نیا، علی (1398)، شهادت سلیمانی آغازی بر سقوط حکومت­های شیطانی، مجله فقه و اصول؛ مبلغان، شماره 248.
- Giddens.A(1984), The Constitution of Society,Berkeley, CA:University of California Press.
- Giddens. A (1991), Modernity and Self-Identity: Palo Alto, CA Stanford University Press.
- Katzensttein,p(1996), The Culture of National Security, New York: Columbia university press.
- Mitzen. J(2004), Ontological Security In World politics And Implications For The Stady Of European Security The Cidel Workshap, Oslo.
- Mitzen.J(2006), Ontological Security In World politics:State Identity and the security Dilemma, European Jounral of International Relations,12(6).
- Schmittm,Carl(1996), The Concept of the political, Chicago: university of Chicago press.