شهادت سپهبد قاسم سلیمانی بازتولید امنیت هستی‌شناختی انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، در 13 دی­ماه 1398 به دست ارتش تروریستی امریکا، یکی از مهم­ترین چالش­های امنیت ملی در دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران بود. ترور شهید سپهبد سلیمانی، عینی­ترین تقابل فیزیکی و هستی‌شناختی انقلاب اسلامی ایران با امریکا بعد از بحران گروگان­گیری به‌شمار می­رود و عمق تعارضات هستی‌شناسانه و ایدئولوژیک بین دو گفتمان مقاومت به رهبری انقلاب اسلامی ایران و گفتمان لیبرال دموکراسی به رهبری امریکا را به‌خوبی در سطح بین­المللی بازنمایی و بازتولید کرد. در این راستا، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است که شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به دست ارتش تروریستی امریکا چه تأثیری بر امنیت هستی­شناختی انقلاب اسلامی ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش بر این پاسخ استوار است که شهادت سپهبد سلیمانی باعث بازتولید امنیت هستی­شناختی انقلاب اسلامی و تقویت و قطعیت‌یافتن مؤلفه­های هستی‌بخش انقلاب اسلامی نظیر اسلام سیاسی، هویت سیاسی، امریکاستیزی و صهیونیسم­ستیزی (استکبارستیزی)، شهادت‌طلبی و مقاومت شد. پژوهش از حیث نوع، بنیادی و از حیث رویکرد، توصیفی ـ تحلیلی است. برای گردآوری داده­ها از شیوه اسنادی و برای تحلیل داده­­ها از چهارچوب مفهومی و نظری امنیت هستی­شناختی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Martyrdom of General Qassem Soleimani Reproduction of the Ontological Security of the Islamic Revolution of Iran

نویسنده [English]

  • Ali Mohammadi Masiri
PhD candidate in political Science, political sociology, University of Tehran. Iran
چکیده [English]

The assassination  of General Qassem Soleimani on January 4, 2019 by the US terrorist army shaped one of the most critical national security challenges in the fourth decade of the Islamic Revolution of Iran. After the hostage crisis, the assassination of General Soleimani is regarded as the most objective physical and ontological confrontation between the Islamic Revolution of Iran and the United States. The profound ontological and ideological conflicts between resistance discourse, led by the Islamic Revolution of Iran, and the liberal discourse, led by the United States, was reproduced and manifested internationally. In this regard, this study is intended to find out the effects of General Qassem Soleimani’s martyrdom by the US terrorist army on the ontological security of the Islamic Revolution of Iran. The researcher hypothesizes that General Soleimani's martyrdom reproduced the ontological security of the Islamic Revolution and protected and confirmed the ontological components of the Islamic Revolution such as political Islam, political identity, anti-Americanism and anti-Zionism, anti-arrogance, martyrdom spirit and resistance. This basic research follows a descriptive-analytical method and employs documentary method for data collection. Documentary method was used for data collection and conceptual and anthological theoretical framework was used for data analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • ontological security
  • the Islamic Revolution
  • martyrdom seeking
  • Qassem Soleimani
  • resistance
  • political identity
-  استوار، مجید (1391)، نمادهای شیعه در پیروزی انقلاب ایران، فصلنامه سیاست، شماره 24.
-  استیل، برنت‌جی (1392)، امنیت هستی‌شناختی در روابط بین‌الملل، ترجمه سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، فرزاد رستمی و محمدعلی قاسمی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
-  اسکات، جیمز سی (1396)، سلطه و هنر مقاومت: روایت‌های نهانی، تهران: نشر مرکز.
-  امام خمینی (ره)، سید روح‌الله (1379)، صحیفه نور، جلد 51، تهران: مؤسسه نشر آثار امام خمینی (ره).
-  بروجردی، مهرزاد (1384)، روشنفکران ایرانی و غرب، ترجمه جمشید شیرازی، تهران: نشر پژوهش فرزان روز.
-  بصیری، محمدعلی و دیگران (1395)، اسلام سیاسی و انقلاب اسلامی، فصلنامه سیاست، شماره 11.
-  تاجیک، محمدرضا (1383)، روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان، تهران: نشر فرهنگ گفتمان.
-  خسروی، علیرضا (1394)، امنیت و هویت، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
-  دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال و پیمان وهاب‌پور (1392)، امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی جمهوری ایران، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
-  رستمی، فرزاد (1394)، امنیت هستی‌شناختی و استمرار مناقشه ایران و غرب، فصلنامه سیاست خارجی، دوره چهارم؛ شماره 1.
-  زارعی، سعدالله (1398)، آشنایی با زندگی و اندیشه بزرگمرد سجاده و جهاد مکتب سلیمانی، مجله پاسدار اسلام، شماره 455 ـ 456.
-  زارعی، سعدالله (1398)، کنکاشی مقدماتی در مکتب سلیمانی، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 79.
-  سریع القلم، محمود (1379)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر مرکز تحقیقات استراتژیک.
-  غرسبیان، مرتضی (1399)، نگاهی به اهمّ مسائل سیاسی روز؛ دی­ماه 1398، مجله فقه و اصول؛ مبلغان، شماره 248.
-  قنبرلو، عبدالله (1391)، تهدیدات امنیتی خارجی و تکوین استقلال‌طلبی در سیاست خارجی ایران، مجله دانش سیاسی و بین‌الملل، سال اول؛ شماره 4.
-  قادری کنگاوری، روح­الله (1394)، نظریۀ مقاومت و نظریه­های غربی روابط بین­الملل، تهران: نشر مخاطب.
-  متقی، ابراهیم (1387)، بررسی الگو و فرایندهای تقابل‌گرایی ایران و امریکا، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
-  ملکوتی نیا، علی (1398)، شهادت سلیمانی آغازی بر سقوط حکومت­های شیطانی، مجله فقه و اصول؛ مبلغان، شماره 248.
- Giddens.A(1984), The Constitution of Society,Berkeley, CA:University of California Press.
- Giddens. A (1991), Modernity and Self-Identity: Palo Alto, CA Stanford University Press.
- Katzensttein,p(1996), The Culture of National Security, New York: Columbia university press.
- Mitzen. J(2004), Ontological Security In World politics And Implications For The Stady Of European Security The Cidel Workshap, Oslo.
- Mitzen.J(2006), Ontological Security In World politics:State Identity and the security Dilemma, European Jounral of International Relations,12(6).
- Schmittm,Carl(1996), The Concept of the political, Chicago: university of Chicago press.