کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
تعداد مقالات: 20
1. نقش مستشاری جمهوری اسلامی‌ایران در تأمین امنیت منطقه‌ای

دوره 11، شماره 40، پاییز 1397، صفحه 5-37

روح اله قادری کنگاوری


5. مدل مفهومی نقش بسیج در حوزه شبک ههای اجتماعی مجازی برای تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 69-106

عل یمحمد احمدوند؛ احمد قاسمی؛ احمد قاسمی


6. تغییرات ژئوپلیتیکی قفقاز و تأثیر عوامل ثابت ژئوپلیتیکی حاصل از آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 135-160

اصغر جعفری ولدانی؛ سید یحیی صفوی همامی؛ حمید حکیم؛ حمید حکیم


9. الگوی راهبردی تأمین امنیت ملی در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 27، تابستان 1394

محسن اسماعیلی؛ حمید بالایی؛ حمید بالایی


11. بررسی ارکان متشکله حقوق امنیت ملی در آمریکا: آثار و نتایج آن

دوره 7، شماره 24، پاییز 1393

محسن اسماعیلی؛ مهدی شیدایی؛ مهدی شیدایی


15. آینده پژوهی فضای رسانه و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 11، پاییز 1390

فرزاد رستمی؛ جواد طباخی ممقانی


17. تحلیل آثار پول شویی بر امنیت اقتصادی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1389

قربانعلی محبوبی؛ نجفعلی شهبازی؛ بهروز صادقی عمرو ابادی


18. تنوع قومی و پایداری امنیت ملی در ایران

دوره 3، شماره 7، پاییز 1389

برات فرجی؛ ابراهیم رومینا