مدل مفهومی نقش بسیج در حوزه شبک ههای اجتماعی مجازی برای تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

01234656778

چکیده

«بسیج مظهر عظمت ملّت و نیروى کارامد درونىِ کشور ماست » )مقام معظم رهبری،
دیدار با فرماندهان بسیج در مصلای امام خمینی)ره(، 1392 (. بهر هگیری متناسب از
نیروی بسیج به منظور تأمین امنیت ملی و حفظ آرمان های انقلاب اسلامی از مسائل
جدی کشور بوده و هست. با توجه به اوضاع جهانی و تهدیدها و فرصت ها در داخل و
خارج کشور در هر برهه ای، نیازمند بازتعریف نقش بسیج به عنوان نیروی سیال الهی
برای حفظ انقلاب و کشور هستیم. با توسعه فضای مجازی، به ویژه با ظهور پدیدۀ
شبکه های اجتماعی، جوامع بشری دستخوش تحولات درخور توجهی شد هاند. هم
مدافعان حق و هم معارضانِ با حق از این شبکه ها استفاده م ک‏ینند که نتایج گسترده ای
در سطح جهان و منطقه داشته است. خیزش های بیداری اسلامی و امواج گروه های
تکفیری از شبکه های اجتماعی برای عضوگیری، سازماندهی، بهک‌ارگیری و هدایت
نیروهای مردمی و در ی ک کلام بسیج مردمی از نمونه های پیامد این شبکه هاست.
استفاده از ظرفیت شبک ههای اجتماعی برای بسیج ضروری م ینماید. این تحقیق با
هدف ارائه مدل مفهومیِ نقش بسیج در شبک ههای اجتماعی در تحقق اهداف انقلاب
اسلامی انجام شده است. با بهر هگیری از پژوهش های انجام شده و همچنین مصاحبه با
خبرگان بسیج و شبکه های اجتماعی، چارچوب مفهومی پیشنهاد شده و با بهر هگیری
از پرسشنامه در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفته و نتیجه ارائه شده است. در این
تحقیق از دیدگاه بیش از ده خبره در مصاحب هها و بیش از هشتاد کارشناس در
پرسشنامه استفاده شده است. در نهایت مدل مفهومی منتج از تحقیق و پیشنها دها
برای ادامه پژوهش بیان شده است

کلیدواژه‌ها