دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 1-357 (فصلنامه بهار) 
چیستی نفوذ فکری ـ فرهنگی

صفحه 197-227

مهدی روحی؛ مهدی فیروزکوهی؛ علی کریم زاده؛ علی حمزه پور؛ محمدعلی برزنونی؛ ابراهیم صفری


واکاوی پدیده قومی‌گرایی؛ ریشه‌ها و پیامدها در مناطق آذری‌نشین

صفحه 229-258

مهرداد محمدیان؛ ولی جباری؛ محمد رضا رشیدی آل هاشم