دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، آذر 1401 (فصلنامه پاییز) 
تبیین افول آمریکا از منظر امام خامنه ای

صفحه 11-43

حسن محمدمیرزائی؛ شهره پیرانی؛ مهدی نادری