دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، اسفند 1401 (فصلنامه زمستان)