فراجا در مدیریت بحران‏های اجتماعی (کارکرد و جایگاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار فراجا

چکیده

اهداف : این تحقیق با هدف تعیین کارکردها و جایگاه واحدهای انتظامی فراجا در مدیریت بحران‏های اجتماعی بویژه از حیث تطبیق با مراحل چهارگانه مدیریت بحران صورت پذیرفت .
روش تحقیق: این پژوهش از حیث زمانی، مقطعی؛ از حیث هدف، کاربردی و توسعه‌ای و از حیث روش، توصیفی بوده و از جهت نحوه جمع‌آوری داده‌ها از روش‌های ترکیبی شامل: بررسی اسنادی،توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه عمیق فردی و گروهی(به‌ویژه روش فیشباول) استفاده شده است. تعداد جامعه اماری 356 نفر و تعداد نمونه هدفمند شامل 241 نفر از ماموران دارای تجربه در بحران 1398(185)، سرکلانترهای تهران(10)، فرماندهان انتظامی استانها(31 نفر)، مسئولان رده یک فراجا(15 نفر) بوده است. الفای کرونباخ معادل 8.1 بود.
یافته‏های تحقیق: اگرچه واحدهای انتظامی‌ها توانمندی لازم برای مدیریت تنش‏های اجتماعی بویژه پیش‏بینی را دارند اما مدیریت بحران در واحدهای انتظامی اقتضایی ، شبکه توزیع و دریافت خبر نیازمند اصلاح و آموزش‏های افراد نسبت به آنچه باید انجام دهند ناهمگون و ناکافی است.
پیشنهادات: مدیریت بحران در واحدهای انتظامی نیازمند: شفاف‌سازی و استاندارد‌سازی رفتارها، شفاف سازی نحوه اشراف واحدهای انتظامی به فضای مجازی و دریافت اطلاعات در سلسله مراتب اداری، برگزاری آموزش مدیریت بحران برای تمام عوامل دست‌اندرکار (یگان‌های فراجا و آتش نشانی، شهرداری، مخابرات و برق و....)، مکلف نمودن سازمان امنیت فراجا به آموزش و خبررسانی به واحدهای انتظامی و پاسگاه میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Police in the management of social crises (function and position)

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Yavari Bafghi
Faraja
چکیده [English]

Objectives: This research was conducted with the aim of determining the functions and position of Faraja police units in the management of social crises, especially in terms of adapting to the four stages of crisis management.
Research method: this research is cross-sectional in terms of time; In terms of purpose, it is applied and developmental, and in terms of method, it is descriptive, and in terms of data collection, mixed methods including: document review, distribution of questionnaires, and in-depth individual and group interviews (especially the Fishbowl method) have been used. The number of statistical population is 356 and the number of targeted sample includes 241 officers with experience in the crisis of 2018 (185), chief police officers of Tehran (10), police chiefs of provinces (31), first level officials (15). Cronbach's alpha was equal to 8.1.
Research findings: Although police units have the ability to manage social tensions, especially forecasting, but crisis management in emergency police units, news distribution and reception network needs to be reformed and training of people is heterogeneous and It is insufficient.
Suggestions: crisis management in law enforcement units needs: clarifying and standardizing behaviors, clarifying how police officers access cyber space and receive information in the administrative hierarchy, holding crisis management training for all involved agents (Faraja and fire units, municipality, telecommunications and electricity, etc.), obliging Faraja Security Organization to train and inform law enforcement units and checkpoints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law enforcement units
  • crisis management
  • Faraja
  • function
  • police station

Smiley face