دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، آبان 1401 (فصلنامه تابستان) 
تأثیر همکاری‌های راهبردی ایران و چین بر موقعیت منطقه‌ای آمریکا در غرب آسیا

صفحه 159-187

مجتبی شعاع اردبیلی؛ محمد یوسفی جویباری؛ محمد قربانی گلشن‌آباد