دوره و شماره: دوره 16، شماره 61 - شماره پیاپی 4، بهمن 1402 (زمستان 1402) 
سیاست موازنه قدرت ایران در شبکه سازی امنیتی خلیج فارس

صفحه 37-69

ولی رجبی؛ مالک ذوالقدر؛ سیدفرشید جعفری پاییندی


الگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسی

صفحه 101-138

علی حمزه پور؛ احمد بخشایش اردستانی؛ سید مصطفی ابطحی؛ محمد توحیدفام