دوره و شماره: دوره 16، شماره 60 - شماره پیاپی 3، دی 1402 (پاییز 1402) 
گفتمان پژوهی در عملیات شناختی رسانه ای داعش (با تاکید بر دابق و رومیه)

صفحه 77-105

مهدی قریشی؛ اکبر نصرالهی؛ حمید رضا مقدم فر؛ هادی جمشیدیان


پایش حدود مرزهای رودخانه ای ممتد دو سوی مرز(مطالعه موردی هیرمند)

صفحه 189-208

زهرا پیشگاهی فرد؛ رسول افضلی؛ سید یحیی رحیم صفوی همامی؛ امیر حبیبی