تبیین سیاستهای مقام معظم رهبری درمقابله با بحران های اجتماعی ازمنظرفرا تحلیل(مطالعه موردی: فتنه88)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه اندیشهی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نظام جمهوری اسلامی از آغاز زعامت مقام معظم رهبری تاکنون با بحرانها وحوادث متعددی مواجه بوده است که با مدیریت و درایت ایشان وحمایت و پشتیبانی مردم، بحرانهای بوجودآمده مهار و یا قبل از وقوع آن پیشگیری گردید. تاکنون مطالعات و تحقیقات متعددی درباره بحرانهای بوجودآمده درجمهوری اسلامی، از سوی پژوهشگران انجام و در نشریات معتبر داخلی منتشر شده است. عمده تحقیقات صورت گرفته معطوف به گرایش‌های بازخوانی، وقایع نگاری، تاریخی و تحلیلی بوده است. برخی از پژوهش‌ها نیز به نقش مقام معظم رهبری درمدیریت ومهار بحران های بوجودآمده در دوره زعامت ایشان پرداخته اند که بیشترآن‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون بوده که به روش متن کاوی به استخراج و شناسایی مولفه های مدیریتی ایشان در مدیریت و مهار بحران‌ها اشاره داشته اند. لکن مقاله حاضر به دنبال ارزیابی مطالعات و تحقیقات قبلی در زمینه مدیریت مقام معظم رهبری در زمان بحران و سیاست ها و مولفه های مدیریت رهبری مورد تاکید این مطالعات برای مهار بحران است. روش پژوهش در این مقاله، روش فراتحلیل کیفی و با رویکرد فرا ترکیب می‌باشد. با بررسی حدود42 پژوهش منتشر شده در نشریات معتبر داخلی درباره بحرانها، یافته‌ها بیانگرآن است که پژوهشگران با تحلیل مضمون بیانات ومواضع مقام معظم رهبری درباره بحرانها، تعداد54 مولفه ی تاثیرگذار در مدیریت ایشان بر بحرانها را شناسایی، که در بین آن‌ها سه مولفه: « قانون گرایی»، «بصیرت و روشنگری» و «مردم گرایی»را به عنوان تاثیرگذارترین سیاست مقام معظم رهبری در مهار بحرانها، معرفی کرده اند که دارای بیشترین فراوانی بوده و از الویت برخوردارهستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Supreme Leader's Policies in Dealing with Social Crises from a Meta-Analytical Perspective (Case Study: The 2009 Post-Election Protests)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Maliji 1
  • Ahmad Bakhshayesh Ardestani 2
  • Akbar Ashrafi 3
  • Mohammad Tohidfam 4
1 PhD student, Iranian issues, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Political Thought, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Iranian Issues, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Iranian Issues, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Islamic Republic system has faced numerous crises and incidents since the inception of the leadership of the Supreme Leader. Thanks to his management, foresight, and the support of the people, these crises have been either contained or prevented from occurring. Various studies and research have been conducted on the crises that have arisen in the Islamic Republic, published in reputable domestic journals. Most of these studies have focused on interpretative, narrative, historical, and analytical approaches. Some of these research works have also delved into the role of the Supreme Leader in managing and containing the crises during his leadership, using thematic analysis to identify the managerial components employed by him. However, the present article seeks to evaluate previous studies and research on the management of the Supreme Leader during crises, and the policies and leadership management components emphasized by this research to contain the crises. The research method employed in this article is a qualitative meta-analysis with a meta-combination approach. By examining around 42 published research papers in reputable domestic journals on crises, the findings indicate that researchers have identified 54 influential components of the Supreme Leader's management of crises through the thematic analysis of his statements and positions. Among these components, the "rule-oriented approach," "foresight and enlightenment," and "people-centeredness" have been introduced as the most influential policies of the Supreme Leader in crisis containment, being the most prevalent and prioritized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership
  • metaanalysis
  • Crisis
  • Crisis Management
  • election

Smiley face