دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، زمستان 1395 (746) 
5. مبانی هنجاری دکترین امنیت انسانی

صفحه 105-142

حسین شریفی طرازکوهی؛ جواد مصطفی لو