دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، اسفند 1395 (746) 
مبانی هنجاری دکترین امنیت انسانی

صفحه 105-142

حسین شریفی طرازکوهی؛ جواد مصطفی لو