چالش‌های حقوق بشری و شهروندی در مبارزه با تروریسم(مطالعه موردی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران)

نویسنده

01234656778

چکیده

مبارزه با تروریسم برای نفی و نابودی آن، بهعنوان یکی از مهم‏ترین عوامل اختلال در نظم عمومی، همواره در رأس سیاست‌های تقنینی و اجرایی هر کشوری بوده و هست. این مبارزه تبیین می‌کند که بقای هر دولت و حتی جامعه جهانی در گرو فضایی امن و قانونمند رقم می‌خورد و ناگزیر برای تأمین آن باید برنامه‌ریزی و در قالب الزامات قانونی، بودجه و نیروی انسانی هنگفتی را هزینه کرد.بدین ترتیب یکی از مهم‏ترین وظایف دولت (اصل 3) و نیروهای نظامی و انتظامی (اصل‏های143 و 150 و قوانین مربوط) و اطلاعاتی (مواد 1 و 5 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوریاسلامی) در ایران «مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورشو عوامل و حرکت‌های مخل امنیت کشور» است.بر این اساس ضروری است کیفیت و عناصر هر یک از اقدامات تروریستی و خرابکارانه مطابقاصل قانون بودن جرم و مجازات مشخص شود تا نهادها و مأموران مربوط، صلاحیت خود را بابهره‏گیری از روش‌ها و ابزارهای قانونی برایتضمین نظم عمومی اعمال کنند. فقدان قوانین متقن یا قوانین مغایر کرامت انسانی، در کناراستانداردهای دوگانه، مسئله حقوق بشر را در عرصه بین‌المللی و حتی ملی در معرض صدمه جدی قرار داده است. این مقاله در پی آن است تابا مطالعه توصیفی‏‏ـ تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که «نقاط ضعف و قوت نظام حقوقی ایرانو آمریکا در مبارزه با تروریسم و توأمان رعایت حقوق بشر و شهروندی چیست؟».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of human rights and citizenship in the fight against terrorism (a case study of the legal system of the United States of America and the Islamic Republic of Iran)

چکیده [English]

The fight against terrorism to negate and destroy it, as one of the most important factors of disruption in public order, has always been at the top of the legislative and executive policies of any country. This struggle explains that the survival of every government and even the world community depends on a safe and legal environment, and to ensure it, planning and in the form of legal requirements, huge budgets and manpower must be spent. In this way, one of the most important duties of the government (principle 3) and the military and law enforcement forces (principles 143 and 150 and related laws) and intelligence (articles 1 and 5 of the law establishing the Ministry of Information of the Islamic Republic) in Iran is to fight and fight decisively and continuously. With any kind of vandalism, terrorism, insurrection, agents and movements disrupting the country's security. Based on this, it is necessary to determine the quality and elements of each terrorist and subversive act in accordance with the principle of legality of crime and punishment, so that the relevant institutions and officials exercise their authority to use legal methods and tools to ensure public order. The lack of valid laws or laws contrary to human dignity, along with double standards, has exposed the issue of human rights in the international and even national arena to serious harm. This article seeks to answer the question, "What are the strengths and weaknesses of the Iranian-American legal system in the fight against terrorism and the twin observance of human rights and citizenship"?.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • America
  • Terrorism, civil rights, human rights, public order