گونه شناسی «جرائم ارزی» به مثابة «جرم علیه امنیت اقتصادی کشور»

نویسنده

01234656778

چکیده

چکیدهگونه‌شناسی، شناخت مبانی جرم‌انگاری و آثار ارتکاب «جرائم ارزی» در امنیت نظام اقتصادی به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر منابع ارزی کشور و در نتیجه، تحت تأثیر قرار دادن نرخ ارز بسیار اهمیت دارد.    برهمین‌اساس، ارتکاب انواع گوناگون جرائمارزی را در وضعیتی خاص باید جرم علیه «امنیت اقتصادی» کشور دانست که قانون‌گذارنیز، برخی از مصادیق آن را احراز و مجازات‌های سنگین تعزیری، ازجمله پنج تابیست سال حبس، برای آن مقرر کرده است. اخلال در نظام ارزی و جرم ارزی منجر به اخلالدر نظام صادراتی کشور، از اهم مصادیق این نوع از جرائم است، ولی مقنن در وضعیتی خاص،با اتخاذ سیاست کیفری سختگیرانه، به تشدید مجازات روی آورده است و برخی از گونه‌هایاین نوع از جرائم را مصداق جرم حدّی «افساد فی‌الارض»تلقی کرده و مرتکب آن را مستحق اعدام، که شدیدترین مجازات در فقه اسلامی و حقوق موضوعةایران می‌باشد، دانسته است. افساد فی‌الارضاز طریق اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق عمدة ارز، سوءاستفاده از عواید حاصل از قاچاقارز به منظور تأمین مالی تروریسم،جعل ارز و واردات ارز جعلی از این قبیل است.     بااین‌حال، شایان توجه است که قانون‌گذار ایران در دوره‌های مختلف، سیاست‌های کیفری گوناگونی را در قبال این دسته از جرائم بهکار برده است. پس از اعمال سیاست کیفری سختگیرانه در دوره‌های نخست قانون‌گذاری، به تعدیل سیاست خود روی آورده و بار دیگر بهسیاست کیفری مشدّد بازگشته است؛ ولی وجه مشترک بیشتر دوره‌های تقنینی در ایران، وابستگی سیاست کیفری در قبالجرائم ارزی به سیاست‌هایدولتی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of "currency crimes" as a "crime against the country's economic security"

چکیده [English]

Typology, understanding the basics of criminalization and the effects of committing "currency crimes" are very important in the security of the economic system due to the direct impact on the country's foreign exchange resources and, as a result, influencing the exchange rate. Based on this, committing various types of currency crimes in a special situation should be considered as a crime against the country's economic security, for which the legislator has prescribed some cases of heavy punishments, including five hundred years of imprisonment Disturbance in the currency system and currency crime leading to disruption in the country's export system is one of the most important examples of this type of crime, but in a special situation, the legislature has resorted to intensifying the punishment by adopting a strict criminal policy, and some types of this type of crime has considered it as an example of the extreme crime of corruption of the land and the perpetrator deserves to be executed, which is the most severe punishment in Islamic jurisprudence and Iranian laws. The corruption of Fialarzaz is through disrupting the currency system of the country, major currency smuggling, misusing the proceeds of currency smugglers to finance terrorism, currency counterfeiting and importing fake currency. However, it is worth noting that Iran's legislator has used different criminal policies for this category of crimes in different periods. After applying a strict criminal policy in the first periods of legislation, it has turned to adjust its policy and returned to a strict criminal policy; But the common denominator of most of the legislative periods in Iran has been the dependence of the criminal policy against foreign currency crimes on government policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Currency system
  • Currency crimes
  • Economic security
  • Criminal policy
  • Corruption on earth