از امنیت قضایی تا عدالت ماهوی(نگاهی دوباره به نسبت عدالت و امنیت در حوزه فقه و امنیت ملی)

نویسنده

01234656778

چکیده

«امنیت» و «عدالت» از ابهام‌آمیز‌ترین و چالش‌برانگیزترین اصطلاحات حوزۀ مطالعات علوم انسانی است. شاید یکی از دلایلاین ابهام و مناقشه، مُشکّک بودن این دو اصطلاح باشد؛ بدین معنا که هم عدالت و هم امنیتمقوله‌هایی ذومراتب هستند و سطوحو جلوه‌های مختلفی را دربرمی‌گیرند.    پرداختن به رابطۀ این دو مفهوم و نحوۀ تعاملی کهدر عرصۀ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان اجتماعی بین عدالتو امنیت برقرار است، از ابتدیی‌ترین تصمیماتیاست که هر نظام سیاسی باید نسبت‌ به آن اظهار نظر کند، چرا‌که این امر تأثیری مستقیم بر امنیت ملی کشور دارد.      در این پژوهش ضمن توجه دادن به مراتب، سطوح وموضوعات امنیت و عدالت، و با تکیه ‌بر مفهوم‌شناسیِ دوبارة «عدالت»، تبیینی نوین از ارتباط عدالت و امنیت ارائه شدهاست. بر‌این‌اساس، نه عدالت مانعی بر سر راه امنیت است و نه امنیت مانع عدالت، بلکهعدالت در یک مفهوم زمینه‌ساز امنیت استو در مفهومی دیگر، نتیجه و ثمرۀ توجه به امنیت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From judicial security to substantive justice (a second look at the relationship between justice and security in the field of jurisprudence and national security)

چکیده [English]

"Security" and "justice" are among the most ambiguous and challenging terms in the field of humanities studies. Perhaps one of the reasons for this ambiguity and controversy is the dubiousness of these two terms; This means that both justice and security are related categories and include different levels and manifestations. Addressing the relationship between these two concepts and the way of interaction between justice and security in the field of decision-making and macro-social decisions is one of the most basic decisions that every political system must comment on, because this has a direct impact on the country's national security. In this research, while paying attention to the levels, levels and issues of security and justice, and relying on the second concept of "justice", a new explanation of the relationship between justice and security has been presented. Accordingly, justice is not an obstacle on the way to security, nor is security an obstacle to justice, but justice in one sense is the foundation of security and in another sense, the result and fruit of attention to security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual justice
  • substantive justice
  • judicial security
  • Public safety