دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، آبان 1398 
آینده نفوذ انگلستان در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد امنیتی در افق 2025

صفحه 102-123

مسعود علی حسینی؛ ساسان زارع؛ مهدی علی کاظمی؛ میلاد گازرانی؛ امیرحسین ظرافتی