دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، خرداد 1398 
الگوی حاکم بر مناسبات امریکا و رژیم صهیونیستی

صفحه 94-127

محمدحسین جمشیدی؛ حسین کرمی نژاد؛ محمد یوسفوند؛ محمود بیات