نقش سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در امنیتی‌سازی حقوق بشر در عرصه بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دکترای حقوق بین‏الملل و کارشناس حقوقی وزارت امور خارجه

چکیده

امنیتی‌سازی حقوق بشر به‌معنای فرایند تبدیل یک موضوع حقوق بشری به یک مسئله امنیتی بین‌المللی است. در این فرایند واحدهایی چون «مرجع امنیت» یعنی آن چیزی است که موجودیتش درمعرض تهدید انگاشته می‌شود، «بازیگران کارکردی» تسهیل‌کنندگان فرایند امنیتی‌سازی و «بازیگران امنیتی‌کننده» که توانایی و صلاحیت جلوه‌دادن نقض‌های حقوق بشری به‌عنوان‌ تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی را دارند، به ایفای نقش می‌پردازند. نقش سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان‌ بازیگر کارکردی به‌گونه‌ای است که ازطریق ارتباط با ارکان ذی‌صلاح سازمان ملل به‌ویژه «شورای امنیت» بر تصمیم‌گیری‌های آنان اثر می‌گذارند. این تأثیرگذاری به‌صورت غیررسمی و درقالب طرح موضوعات، ارائه نظرات و گزارش‌ها در شورای امنیت انجام می‌شود و ازاین‌طریق نقش کارکردی سازمان‌های غیردولتی در تبدیل موضوعی خاص در شورای امنیت، به‌عنوان‌ تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تجلی می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


ـ آذرشب، محمدتقی؛ نجم‌آبادی، مرتضی  و بخشی تلیابی، رامین (1396)، جایگاه امنیت در مکتب کپنهاگ: چارچوبی برای تحلیل، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال سیزدهم، شماره چهلم.
ـ الوانی، سیدمهدی و همکاران (1385)، سازمان‌های غیردولتی و چالش‌های پاسخگویی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 49.
ـ انوری، ابراهیم (1384)، سازمان‌های غیردولتی و حقوق بشر در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده  حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران.
ـ بوزان و دیگران (1386)، چارچوبیتازهبرایتحلیلامنیتی، ترجمه علی‌رضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ـ بوزان و همکاران (1388)، مناطق و قدرت‌ها، ترجمه رحمان قهرمان‌پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ـ بیگ‌زاده، ابراهیم (1373)، تأثیر سازمان‌های غیردولتی در شکل‌گیری و اجرای قواعد بین‌المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 15.
ـ دهقانی فیروزآبادی، جلال و قرشی، یوسف (1391)، نظریه و روش در مطالعات امنیتی‌کردن، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 4، شماره مسلسل 58.
ـ رفیعی، فرشاد و همکاران (1387)، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در گسترش امنیت انسانی، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی امنیت انسانی در غرب آسیا.
ـ زارع‌زاده ابرقویی، رسول (1396)، نگاه کپنهاگی به امنیتی‌سازی، مبانی و چالش‌ها، فصلنامه آفاق امنیت، شماره 36.
ـ فلسفی، هدایت‌الله (1391)، حقوق بین الملل معاهدات، ویراست سوم تهران: فرهنگ نشر نو،.
ـ عبداله‌خانی، علی (1392)، نظریه‌های امنیت، تهران:  ابرار معاصر تهران، چاپ دوم، 1392.
ـ عسکری، پوریا و سعیدی، نیلوفر (1395)، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و نظارت بر اجرای حقوق بشر باتأکیدبر عفو بین‌الملل، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 53.
ـ کر، پائولین (1387)، امنیت انسانی، ترجم سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره سوم، شماره مسلسل 41.
ـ گلشن‌پژوه، محمودرضا (1377)، سازمان‌های غیردولتی و نقش آنان در توسعه و ارتقای حقوق بشر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران.
ـ گلشن‌پژوه، محمودرضا (1387)، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و افزایش توجه بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری دانشگاه تهران.