دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، پاییز 1397 
5. آسیب‌پذیری‌های امنیتی عراق در حوزه سیاسی ـ اجتماعی

صفحه 133-154

احمد زارعان؛ سعید معدنی؛ محمدباقر تاج‌الدین