کلیدواژه‌ها = محور مقاومت
تأثیر طرح توافق آبراهام بر امنیت محور مقاومت در منطقه غرب آسیا در دوره ترامپ

دوره 15، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 69-91

سعید پیرمحمدی؛ طاهر طاهری؛ ابوالقاسم باباتبار سرخی


تأثیر تهدیدات سیاسی- امنیتی محور مقاومت بر آسیب‌پذیریرژیم صهیونیستی

دوره 14، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 59-89

اصغر افتخاری؛ محمد مهدی سلیمانی