دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، آذر 1393 (507) 
امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران و اولویت های منظومه اخلاق سیاسی

قدیر نظامی پور؛ سیامک باقری چوکامی؛ سیامک باقری چوکامی؛ جعفر یوسفی؛ جعفر یوسفی