دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، آذر 1393 (508) 
نقش صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی

حمیدرضا فرتوک زاده؛ محمدرضا در ه شیری؛ جواد وزیری