مد لسازی مدیریت ریسک بین الملل در بانکداری جمهوری اسلامی ایران با توجه به مؤلف ههای امنیت ملی جمهوری اسلامی و شرایط تحریم

نویسندگان

01234656778

چکیده

نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران به مسائل بی نالمللی و ایستادگی در مقابل نظام سلطه
همواره باعث بروز تهدیدهای بالقوه امنیتی در حوزه های مختلف شده است. کانون
توجه این تهدیدها در سال های اخیر بر بخش های اقتصادی، به خصوص سیستم
مالی و بانکی متمرکز بوده است. توجه نشدن بجا و بهنگام به این تهدیدهای بالقوه
باعث شده است سیستم بانکی کشور و مراودات مالی در سطح بین الملل به پاشنه
آشیل اقتصاد کشور در شرایط رویارویی با نظام سلطه تبدیل شود. بیشترین اثرگذاری
تحریم های بی نالمللی علیه جمهوری اسلامی نیز در این بخش نمایان شده است. در
نتیجه، داشتن الگویی برای مدیریت این ریسک ها ضروری به نظر می رسد. دستیابی به
الگویی کارا پیش از هر چیز نیازمند شناسایی ریسک های به وجودآمده و تعیین سطح
اهمیت آنهاست.
در این پژوهش در گام اول با استفاده از روش دلفی، ریس کهایی که در نتیجۀ
تحریم های بین المللی متوجه سیستم بانکی جمهوری اسلامی شده است، شناسایی و
با استفاده از آزمون فریدمن سطح اهمیت آنها نسبت به یکدیگر بررسی و اولویت بندی
می شود. در گام بعد با استفاده از دیدگاه خبرگان امر و انجام مصاحبه و تحلیل
محتوای آن، راهکارهای بیان شده برای مدیریت ریسک های شناسایی شده در قالب
مدلی مفهومی ارائه م یشود. در نهایت الگوی پیشنهادی با روش دلفی اعتبارسنجی و
مدل نهایی برمبنای دیدگاه خبرگان بیان می شود.

کلیدواژه‌ها