بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها در رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بخش خارجی اقتصاد

نویسندگان

01234656778

چکیده

در این نوشتار آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها در رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بخش
خارجی طی دوره زمانی 1356 تا 1391 بررسی شده است. مدل ساخته شده بر پایه مدل های
رشد درونزاست و با روش اقتصادسنجی 2SLS تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان
م یدهد تحری مها به صورت مستقیم اثر چندانی بر رشد اقتصادی ایران نداشته است، همچنین
بیشتر تحریم ها اثر غیرمستقیم نیز بر اقتصاد نداشت هاند. این آثار به صورت غیرمستقیم از
طریق محدود کردن واردات کل، واردات کالاهای سرمایه ای، واردات کالاهای واسطه ای و اولیه
و صادرات منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور شده است. برای جلوگیری از اثرهای مشابه در
آینده، کشور باید به سوی اقتصادی ناوابسته به نفت و واردات حرکت کند.

کلیدواژه‌ها