تبیین انگیزه پنهان در رفتار رأ یدهی مردم

نویسندگان

01234656778

چکیده

تکانه های محیطی سبب افزایش احساس نیاز روزافزون به درک نیازهای مردم شده است.
افراد با سلیقه ها، نیازها و تجارب مختلف، هر یک با توجه به محدودیت های خود، اقدم به
انتخاب م یکنند. از این رو احزاب و جریان های سیاسی برای برنامه ریزی باید سلایق، نیازها
و دغدغه های فردی و عمومی را درک کنند تا در برهه های زمانی بتوانند اقدامات صحیحی
انجام دهند. بنابراین شناخت رفتار سیاسی شهروندان و الگوی مشارکت آنها برای احزاب و
سیاس تمداران از اهمیتی ویژه برخوردار است.
اما تحلیل رفتار سیاسی مردم ایران و تبیین انگیزه های پیدا و پنهان آنها در انتخاب
یک فرد یا یک جریان، به علت شرایط خاص اجتماعی آنان بسیار پیچیده است. به بیان
دیگر جامعه ایران، جامعه ای پویا و در حال تحول است؛ بدین سبب رفتار رأ یدهندگان و
جریا نهای مختلف اجتماعی در آن بسیار پیچیده خواهد بود.
در این مقاله با استفاده از روش مطالعه داد هبنیاد و با رویکرد تحلیل محتوا، مبحث
رفتارشناسی مردم با تأکید بر انگیزه های پنهان آنها در رفتار سیاسی شان در استان تهران
مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد آن در قالب شش محور اقتصادی، سیاسی داخلی، فرهنگی،
امور بی نالملل، ویژگی ها و منش فردی و انجام ندادن کارهای ناشایست احصا شده است.

کلیدواژه‌ها