استراتژی رژیم صهیونیستی در ا ق ل ی م ک ر د س ت ا ن ع را ق و پیامدهای امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

01234656778

چکیده

مسئله کردها یکی از مسائل مهم سیاسی خاورمیانه است که ابعاد منطقه ای و
فرامنطقه ای گسترده ای پیدا کرده است و تحولات آن تأثیر زیادی بر مناطق پیرامونی
دارد. نکت ه حایز اهمیت اینکه دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای نقش مهمی
در تحولات این منطقه داشته و در طول چند دهه گذشته این دخال تها کاملاً آشکار
بوده است. تحولات منطقه به ویژه پس از حمله آمر کیا به عراق در سال 2003 ،
فرصت ها و چال شهایی برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است که بررسی آن
ضروری می نماید. بر این اساس این تحقیق درصدد واکاوی استراتژی رژیم صهیونیستی
در اقلیم کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران است. در
پاسخ به سؤال یادشده، این فرضیه مطرح است که هدف رژیم صهیونیستی از دخالت
در مسئله کردها پیشبرد و تأمین منافع اقتصادی، سیاسی و استراتژیک خود در منطقه
است. فرضیه تحقیق بن مایه نو واقع گرایانه یا به عبارتی واق عگرایی ساختاری دارد و
ملاحظات امنیتیِ استراتژی و سیاست خارجی رژیم صهیونیستی در برابر کردهای
عراق را براساس نظریه واق عگرایی ساختاری تب یین میک‏ند. تحلیل واق عگرایانه از
استراتژی رژیم صهیونیستی در قبال موضوع کردهای عراق به شناخت این واقعیت
رهنمون م یشود که سیاست این رژی مها به طور کلی از جه تگیری نخبگان حاکم در
دفاع از امنیت ملی خود نشئت م یگیرد و معطوف توسعه نفوذ و مقابله با تهدیدهای
خارجی است.

کلیدواژه‌ها