دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، پاییز 1392 (499) 
6. عوامل اقتصادی و اجتماعی حاشیه نشینی در ایران

روح الله غلامی؛ محسن سیفی کفشگری؛ محسن سیفی کفشگری؛ نجفعلی شهبازی