دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، پاییز 1392 (498) 
3. تأثیر بیداری اسلامی بر تغییر مناسبات قدرت در نظام بین الملل

علی کریم زاده؛ روح الله قادری کنگاوری؛ روح الله قادری کنگاوری