واکاوی نقش‏آفرینی و سیاست‏های فدراسیون روسیه در قبال بحران سوریه

نویسندگان

چکیده

به دنبال دامنه‏دار شدن بحران سوریه، جهت‏گیری‏های متفاوتی از سوی بازیگران منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای در قبال آن اتخاذ شد؛ به گونه‏ای که منافع متعارض و ناسازگار هر کدام از طرفین به جای کمک به حل و فصل سریع بحران به فراگیر شدن آن انجامید. در این راستا نقش‏آفرینی بازیگران منطقه‏ای تأثیرگذاری مثل فدراسیون روسیه از جهات مختلف حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا این کشور از یک سو بازیگری اثرگذار در بسیاری از مسائل و بحران‏های منطقه‏ای و بعضاً بین‏المللی است و از سوی دیگر به علت داشتن روابط دیرینه با سوریه و هم‏چنین داشتن پایگاه نظامی در آن کشور، تلاش می‏کند سطح نفوذ خود را در معادلات سیاسی‏ـ امنیتی دمشق حفظ کند. بدین علت فدراسیون روسیه بازیگری مهم در بحران سوریه تلقی می‏شود. با توجه به این مهم، در پژوهش حاضر تلاش شده است جهت‏گیری‏ها و راهبردهای روسیه در بحران سوریه در قالب چارچوب مفهومی واقع‏گرایی تدافعی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. در واقع، پرسش اصلی این است که از آغاز بحران سوریه تاکنون، فدراسیون روسیه چگونه با آن روبه‏رو شده است؟ پاسخ موقت به این سؤال به عنوان فرضیه احتمالی این است که فدراسیون روسیه به علت داشتن منافع مختلفی‏ـ به ویژه منافع امنیتی و نظامی‏ـ تلاش کرده است تا حد امکان با حمایت‏های سیاسی و بعضاً نظامی از سقوط دولت بشار اسد و افتادن حاکمیت سوریه به دست معارضان تحت حمایت محور غربی‏ـ عربی جلوگیری کند. با توجه به این مهم، در پژوهش حاضر ابعاد مختلف نقش‏آفرینی و راهبردهای فدراسیون روسیه در قبال بحران سوریه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است تا مدلی قابل قبول از رفتار روسیه در این باره ارائه شود.

کلیدواژه‌ها