عوامل اقتصادی و اجتماعی حاشیه نشینی در ایران

نویسندگان

چکیده

در سالیان گذشته، با رشد شتابان شهرنشینی بسیاری از مردم به دلیل نارسایی شیوه‌های تولید در روستاها و شهرهای کوچک، به شهرها و کلان‌شهرها مهاجرت نموداند. این فرایند شیوه‌ی جدیدى از زندگى شهرى را که عموماً با تراکم بیش از حدّ جمعیت، تعارض فرهنگى، بى‌ثباتى اجتماعى، بیکارى، مشاغل کاذب، خشونت، جرم، آمادگى براى آشوب و... همراه بود را در حاشیه‌ی بسیاری از شهرهای بزرگ فراهم آورد. رشد شتابان مهاجرت سبب شد تا ترکیب جمعیتی شهرها و استان‌های بزرگ حالت طبیعی خود را از دست داده و شهرهای حاشیه‌ای به‌وجود آیند. لذا ما در این پژوهش عوامل مؤثر بر حاشیه نشینی در ایران را با تأکید بر دلایل شکل‌گیری و گسترش شهرهای حاشیه‌ای در نزدیکی کلان‌شهر تهران، شناسایی و مدل‌سازی نمودیم و ضمن بررسی‌ و توصیف‌های آماری، با استفاده از مدل ریاضی-اقتصادسنجیِ لاجیت-پروبیت دریافتیم که مهاجرت، درآمد پایین مهاجران و اندازه‌ی خانواده‌ی آنها، گرانی غیرمتعارف زمین شهری در تهران، و نهایتاً وجود اعضای بیکار در خانواده سبب ظهور و رشد سریع حاشیه‌نشینی شهری در این استان شده است.

کلیدواژه‌ها