دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1389 (485) 
2. تحلیل آثار پول شویی بر امنیت اقتصادی

قربانعلی محبوبی؛ نجفعلی شهبازی؛ بهروز صادقی عمرو ابادی


6. فعالیت های تروریستی پژاک و امنیت جمهوری اسلامی ایران

دکتر سید موسی پور موسوی؛ جهانبخش رهنما قره خانبگلو؛ مهدی میرزازاده کوهشاهی