دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، آذر 1389 (480) 
چرخش گفتمانی در راهبردهای اسلام گرایان ترکیه و علل ان معرفی کتاب

دکتر جواد امام جمعه زاده؛ محمود رضا رهبرقاضی؛ رضا محمود اوغلو


بازنمایی ژئوپلتیکی ایالات متحده امریکا از موضوع و انرژی هسته ای در خاورمیانه

صفحه 123-144

رضا جنیدی؛ زهرا احمدی پور؛ محمدرضا حافظ نیا؛ فردوس آقاگل زاده